Legea nr. 54/2003 – Legea sindicatelor

Filed in Legea sindicatelor - Legea nr. 54/2003 0 comments
Legea sindicatelor
Publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. – (1) Sindicatele, denumite in continuare organizatii sindicale, sunt constituite in scopul apararii drepturilor prevazute in legislatia nationala, in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, precum si in contractele colective de munca si promovarii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor acestora.(2) Organizatiile sindicale sunt independente fata de autoritatile publice, de partidele politice si de patronate.
Art. 2. – (1) Persoanele incadrate in munca si functionarii publici au dreptul sa constituie organizatii sindicale si sa adere la acestea. Persoanele care exercita potrivit legii o meserie sau o profesiune in mod independent, membrii cooperatori, agricultorii, precum si persoanele in curs de calificare au dreptul, fara nici o ingradire sau autorizare prealabila, sa adere la o organizatie sindicala.(2) Pentru constituirea unei organizatii sindicale este necesar un numar de cel putin 15 persoane din aceeasi ramura sau profesiune, chiar daca isi desfasoara activitatea la angajatori diferiti.(3) Nici o persoana nu poate fi constransa sa faca sau sa nu faca parte, sa se retraga sau nu dintr-o organizatie sindicala.(4) O persoana poate face parte in acelasi timp numai dintr-o singura organizatie sindicala.
Art. 3. – Salariatii minori, de la implinirea varstei de 16 ani, pot fi membri ai unei organizatii sindicale, fara a fi necesara incuviintarea prealabila a reprezentantilor lor legali.
Art. 4. – Persoanele care detin functii de conducere, functii de demnitate publica, conform legii, magistratii, personalul militar din aparatul Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne, Ministerului Justitiei, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si din unitatile aflate in subordinea acestora nu pot constitui organizatii sindicale.
CAPITOLUL II
Constituirea, organizarea si functionarea organizatiilor sindicale
SECTIUNEA 1

Statutele organizatiilor sindicale

Art. 5. – Constituirea, organizarea, functionarea, reorganizarea si incetarea activitatii unei organizatii sindicale se reglementeaza prin statutul adoptat de membrii sai, cu respectarea prezentei legi. In absenta unor prevederi statutare exprese cu privire la reorganizarea si incetarea activitatii organizatiei sindicale se vor aplica dispozitiile de drept comun privind incetarea persoanelor juridice.
Art. 6. – (1) Statutele organizatiilor sindicale cuprind prevederi cel putin cu privire la:a) scopul constituirii, denumirea si sediul organizatiei sindicale;b) modul in care se dobandeste si inceteaza calitatea de membru al organizatiei sindicale;c) drepturile si indatoririle membrilor;d) modul de stabilire si incasare a cotizatiei;e) organele de conducere, denumirea acestora, modul de alegere si de revocare, durata mandatelor si atributiile lor;f) conditiile si normele de deliberare pentru modificarea statutului si de adoptare a hotararilor;g) marimea si compunerea patrimoniului initial;h) divizarea, comasarea sau dizolvarea organizatiei sindicale, transmiterea ori, dupa caz, lichidarea patrimoniului, cu specificarea ca bunurile date in folosinta de catre stat vor fi restituite acestuia.(2) Statutele nu pot sa contina prevederi contrare Constitutiei si legilor.
Art. 7. – (1) Organizatiile sindicale au dreptul de a-si elabora reglementari proprii, de a-si alege liber reprezentantii, de a-si organiza gestiunea si activitatea si de a-si formula programe proprii de actiune, cu respectarea legii.(2) Este interzisa autoritatilor publice si patronatelor orice interventie de natura sa limiteze ori sa intrerupa exercitarea drepturilor prevazute la alin. (1).

SECTIUNEA a 2-a

Conducerea organizatiilor sindicale

Art. 8. – Pot fi alesi in organele de conducere membri ai organizatiei sindicale care au capacitate de exercitiu deplina si nu executa pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii.

Art. 9. – Membrilor organelor de conducere alese ale organizatiilor sindicale li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiilor lor.

Art. 10. – (1) In timpul mandatului si in termen de 2 ani de la incetarea mandatului, reprezentantilor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale nu li se poate modifica sau desface contractul individual de munca pentru motive neimputabile lor, pe care legea le lasa la aprecierea celui care angajeaza, decat cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al organizatiei sindicale.(2) Sunt interzise modificarea si/sau desfacerea contractelor individuale de munca, atat ale reprezentantilor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale, cat si ale membrilor acestora, din initiativa angajatorului, pentru motive care privesc activitatea sindicala.(3) Sunt exceptati de la aplicarea prevederilor alin. (1) cei care au fost revocati din functiile sindicale de conducere detinute pentru incalcarea prevederilor statutare sau legale.(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplica in mod corespunzator si raporturilor de serviciu ale functionarilor publici.

Art. 11. – (1) Pe perioada in care persoana aleasa in organul de conducere este salarizata de organizatia sindicala contractul sau individual de munca sau, dupa caz, raportul de serviciu se suspenda, iar aceasta isi pastreaza functia si locul de munca avute anterior, precum si vechimea in munca, respectiv in specialitate sau in functia publica detinuta, in conditiile legii. Pe postul acesteia poate fi incadrata o alta persoana numai cu contract individual de munca pe durata determinata.(2) La revenirea in postul avut anterior persoanei aflate in situatia prevazuta la alin. (1) i se va asigura un salariu care nu poate fi mai mic decat cel ce putea fi obtinut in conditii de continuitate in acel post.

Art. 12. – Prin contractele colective de munca sau, dupa caz, prin acorduri privind raporturile de serviciu se pot stabili, in conditiile legii, si alte masuri de protectie in afara celor prevazute la art. 10 alin. (1), (2) si (4) si laArt. 11, pentru cei alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale.

Art. 13. – Organul de conducere al organizatiei sindicale are obligatia de a tine o evidenta a numarului de membri, a incasarilor si cheltuielilor de orice fel.

Continuarea AICI

Posted by Admin   @   9 October 2007 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs