Categoriile si limitele generale ale pedepselor

Filed in Codul Penal 0 comments
Art. 52 – Pedeapsa si scopul ei
Pedeapsa este o masura de constrângere si un mijloc de reeducare a condamnatului.
Scopul pedepsei este prevenirea savârsirii de noi infractiuni.

Prin executarea pedepsei se urmareste formarea unei atitudini corecte fata de munca, fata de ordinea de drept si fata de regulile de convietuire sociala. Executarea pedepsei nu trebuie sa cauzeze suferinte fizice si nici sa înjoseasca persoana condamnatului.

Art. 53. – Felurile pedepselor aplicabile persoanei fizice
Pedepsele sunt principale, complementare si accesorii.


1. Pedepsele principale sunt:
a) detentiunea pe viata;
b) închisoarea de la 15 zile la 30 de ani;
c) amenda de la 100 lei la 50.000 lei.
2. Pedepsele complementare sunt:
a) interzicerea unor drepturi de la unu la 10 ani;
b) degradarea militara.
3. Pedeapsa accesorie constã în interzicerea drepturilor prevãzute în art. 64, în conditiile prevãzute în art. 71.

Art. 531. – Felurile pedepselor aplicabile persoanei juridice
Pedepsele sunt principale si complementare.
Pedeapsa principalã este amenda de la 2.500 lei la 2.000.000 lei.
Pedepsele complementare sunt:
a) dizolvarea persoanei juridice;
b) suspendarea activitãtii persoanei juridice pe o duratã de la 3 luni la un an sau suspendarea uneia dintre activitãtile persoanei juridice în legãturã cu care s-a sãvârsit infractiunea pe o duratã de la 3 luni la 3 ani;
c) închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o duratã de la 3 luni la 3 ani;
d) interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice pe o duratã de la unu la 3 ani;
e) afisarea sau difuzarea hotãrârii de condamnare.

Art. 532. – Aplicarea si executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice
Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se dispune atunci când instanta constatã cã, fatã de natura si gravitatea infractiunii, precum si fatã de împrejurãrile în care a fost sãvârsitã, aceste pedepse sunt necesare.
Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare este obligatorie când legea prevede aceastã pedeapsã.
Pedepsele complementare prevãzute în art. 531 alin. 3 lit. b)–e) se pot aplica în mod cumulativ.
Executarea pedepselor complementare începe dupã rãmânerea definitivã a hotãrârii de condamnare.

CAPITOLUL III
Pedepsele principale aplicabile persoanei fizice

Sectiunea
Regimul de executare a pedepselor principale privative de libertate

Art. 533. – Reguli generale ale executãrii pedepselor principale privative de libertate
Executarea pedepselor principale privative de libertate se bazeazã pe sistemul progresiv. Condamnatii au posibilitatea sã treacã dintr-un regim de executare în altul în conditiile prevãzute de legea privind executarea pedepselor.
Pedepsele privative de libertate se executã în unul din urmãtoarele regimuri:
a) regimul de maximã sigurantã;
b) regimul închis;
c) regimul semideschis;
d) regimul deschis.
Regimul executãrii pedepselor privative de libertate se bazeazã pe posibilitatea condamnatilor de a presta, cu acordul lor, o muncã utilã, dacã sunt apti pentru muncã, pe educarea condamnatilor, pe respectarea de cãtre acestia a ordinii interioare a locurilor de detinere, precum si pe stimularea si recompensarea celor stãruitori în muncã, disciplinati, si care dau dovezi temeinice de îndreptare.
Dupã împlinirea vârstei de 60 de ani pentru bãrbati si 55 de ani pentru femei, condamnatii pot presta o muncã numai la cererea acestora, dacã sunt apti pentru muncã.
Toate mijloacele folosite în cadrul regimului executãrii pedepselor privative de libertate trebuie sã contribuie la reintegrarea în societate a celor condamnati si la prevenirea sãvârsirii de noi infractiuni de cãtre acestia.

Art. 534. – Regimul de muncã
Munca prestatã de condamnati este remuneratã, cu exceptia muncii cu caracter gospodãresc, necesare locului de detinere, si a celei prestate în caz de calamitate.
Conditiile de prestare a muncii, durata si plata acesteia, precum si repartizarea veniturilor cuvenite condamnatilor sunt stabilite prin legea privind executarea pedepselor.

Sectiunea I
Detentiunea pe viata

Art. 54 – Regimul detentiunii pe viata
Detentiunea pe viata se executa în penitenciare
anume destinate pentru aceasta sau în sectii speciale ale celorlalte penitenciare.
Regimul executarii pedepsei detentiunii pe viata este reglementat în legea privind executarea pedepselor.

Art. 55 – Neaplicarea pedepsei detentiunii pe viata
Pedeapsa detentiunii pe viata nu se aplica aceluia care, la data pronuntarii hotarârii de condamnare, a împlinit vârsta de 60 de ani.
În acest caz, în locul pedepsei detentiunii pe viata se aplica pedeapsa închisorii pe timp de 25 de ani si pedeapsa interzicerii unor drepturi pe durata ei maxima.
În cazul în care cel condamnat la pedeapsa detentiunii pe viata a împlinit vârsta de 60 de ani în timpul executarii pedepsei, detentiunea pe viata se înlocuieste cu închisoarea pe timp de 25 de ani.

Art. 55* bisLiberarea conditionata
Cel condamnat la pedeapsa detentiunii pe viata poate fi liberat conditionat dupa executarea efectiva a 20 de ani de detentiune, daca este staruitor în munca, disciplinat si da dovezi temeinice de îndreptare, tinându-se seama si de antecedentele sale penale.
Condamnatul trecut de vârsta de 60 de ani pentru barbati si de 55 de ani pentru femei poate fi liberat conditionat dupa executarea efectiva a 15 ani de detentiune, daca sunt îndeplinite si celelalte conditii prevazute în alin. 1.
Pedeapsa se considera executata, daca în termen de 10 ani de la liberare cel condamnat nu a savârsit din nou o infractiune. Daca în acest interval de timp cel liberat a comis din nou o infractiune, se aplica, în mod corespunzator, dispozitiile art. 61.

Art. 55 2 – Calculul pedepsei în caz de comutare sau înlocuire
În cazul comutarii sau înlocuirii pedepsei detentiunii pe viata cu pedeapsa închisorii, perioada de detentiune executata se considera ca parte executata din pedeapsa închisorii.

Sectiunea II
Închisoarea

Art. 56 – Abrogat

Art. 57 – Regimul de detinere
Executarea pedepsei închisorii se face, potrivit dispozitiilor legii privind executarea pedepselor, în locuri de detinere anume destinate.
Femeile condamnate la pedeapsa închisorii executa aceasta pedeapsa separat de condamnatii barbati.
Minorii condamnati la pedeapsa închisorii executa pedeapsa separat de condamnatii majori sau în locuri de detinere speciale, asigurându-li-se posibilitatea de a continua învatamântul general obligatoriu si de a dobândi o pregatire profesionala potrivit cu aptitudinile lor.

Art. 58 – Abrogat

Art. 59 – Liberarea conditionata
Dupa ce a executat cel putin doua treimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depaseste 10 ani sau cel putin trei patrimi în cazul închisorii mai mari de 10 ani, condamnatul care este staruitor în munca, disciplinat si da dovezi temeinice de îndreptare, tinându-se seama si de antecedentele sale penale, poate fi liberat conditionat înainte de executarea în întregime a pedepsei.
În calculul fractiunilor de pedeapsa prevazute în alin. 1 se tine seama de partea din durata pedepsei care poate fi considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate. În acest caz însa, liberarea conditionata nu poate fi acordata înainte de executarea efectiva a cel putin jumatate din durata pedepsei când aceasta nu depaseste 10 ani si a cel putin doua treimi când pedeapsa este mai mare de 10 ani.
Când condamnatul executa mai multe pedepse cu închisoare care nu se contopesc, fractiunile de pedeapsa aratate în alin. 1 se socotesc în raport cu totalul pedepselor.
În aplicarea dispozitiilor alineatelor precedente se are în vedere durata pedepsei pe care o executa condamnatul.

Art. 591 – Liberarea conditionata în cazul infractiunilor savârsite din culpa
Cel condamnat pentru savârsirea uneia sau mai multor infractiuni din culpa poate fi liberat conditionat înainte de executarea în întregime a pedepsei, dupa ce a executat cel putin jumatate din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depaseste 10 ani sau cel putin doua treimi în cazul închisorii mai mari de 10 ani, daca îndeplineste si celelalte conditii prevazute în art. 59 alin. 1.

Dispozitiile art. 59 alin. 2 se aplica în mod corespunzator, liberarea conditionata neputând fi acordata înainte de executarea efectiva a cel putin o treime din durata pedepsei când aceasta nu depaseste 10 ani si a cel putin jumatate când pedeapsa este mai mare de 10 ani.
În cazul în care pedeapsa ce se executa este rezultata din concursul între infractiuni savârsite din culpa si infractiuni intentionate, se aplica dispozitiile art. 59.
Dispozitiile art. 59 alin. 3 si 4 se aplica în mod corespunzator.

Art. 60 – Liberarea conditionata în cazuri speciale
Condamnatul care, din cauza starii sanatatii sau din alte cauze, nu a fost niciodata folosit la munca ori nu mai este folosit, poate fi liberat conditionat dupa executarea fractiunilor de pedeapsa aratate în art. 59 sau, dupa caz, în art. 591, daca da dovezi temeinice de disciplina si de îndreptare.

Cei condamnati în timpul minoritatii, când ajung la vârsta de 18 ani, precum si condamnatii trecuti de vârsta de 60 de ani pentru barbati si de 55 de ani pentru femei, pot fi liberati conditionat, dupa executarea unei treimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depaseste 10 ani sau a unei jumatati în cazul închisorii mai mari de 10 ani, daca îndeplinesc celelalte conditii prevazute în art. 59 alin. 1.
Persoanele prevazute în alin. 2, condamnate pentru savârsirea unei infractiuni din culpa, pot fi liberate conditionat dupa executarea unei patrimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depaseste 10 ani sau a unei treimi în cazul închisorii mai mari de 10 ani, daca îndeplinesc celelalte conditii prevazute în art. 59 alin. 1.
Daca pedeapsa ce se executa este rezultata din concursul între infractiuni savârsite din culpa si infractiuni intentionate, se aplica dispozitiile privind liberarea conditionata în cazul infractiunilor intentionate.
Când condamnatul executa mai multe pedepse cu închisoare, care nu se contopesc, fractiunile de pedeapsa se socotesc în raport cu totalul pedepselor.
În toate cazurile, la calculul fractiunii de pedeapsa se tine seama de partea din durata pedepsei considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate.
Dispozitiile art. 59 alin. 4 se aplica în mod corespunzator.

Art. 61 – Efectele liberarii conditionate
Pedeapsa se considera executata daca în intervalul de timp de la liberare si pâna la împlinirea duratei pedepsei, cel condamnat nu a savârsit din nou o infractiune. Daca în acelasi interval cel liberat a comis din nou o infractiune, instanta, tinând seama de gravitatea acesteia, poate dispune fie mentinerea liberarii conditionate, fie revocarea. În acest din urma caz, pedeapsa stabilita pentru infractiunea savârsita ulterior si restul de pedeapsa ce a mai ramas de executat din pedeapsa anterioara se contopesc, putându-se aplica un spor pâna la 5 ani.

Revocarea este obligatorie în cazul când fapta savârsita este o infractiune contra sigurantei statului, o infractiune contra pacii si omenirii, o infractiune de omor, o infractiune savârsita cu intentie care a avut ca urmare moartea unei persoane sau o infractiune prin care s-au produs consecinte deosebit de grave.

Art. 62 – Executarea pedepsei într-o închisoare militar
Executarea pedepsei închisorii care nu depaseste 2 ani, de catre militarii în termen, se face într-o închisoare militara în cazurile prevazute de lege, precum si în cazurile când instanta judecatoreasca, tinând seama de împrejurarile cauzei si de persoana condamnatului, dispune aceasta.

Daca militarul condamnat a executat jumatate din durata pedepsei si a dat dovezi temeinice de îndreptare, partea din durata pedepsei ce a mai ramas de executat se reduce cu o treime, iar daca s-a evidentiat în mod deosebit, reducerea poate depasi o treime, putând cuprinde chiar tot restul pedepsei.
Daca în timpul executarii pedepsei militarul condamnat devine inapt serviciului, este liberat conditionat.
Daca în timpul executarii pedepsei militarul condamnat savârseste din nou o infractiune, instanta care pronunta condamnarea pentru aceasta infractiune face, dupa caz, aplicarea art. 39 alin. 1 si 2 sau a art. 40. Pedeapsa astfel stabilita se executa într-un loc de detinere.
Dupa executarea pedepsei potrivit alin. 1 – 3 sau dupa gratierea totala ori dupa gratierea restului de pedeapsa, cel condamnat este reabilitat de drept.
Dispozitiile alineatelor precedente sunt aplicabile si celor care au devenit militari în termen dupa ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare.
În cazul în care, înainte de începerea executarii pedepsei într-o închisoare militara, condamnatul a fost trecut în rezerva, pedeapsa se executa într-un loc de detinere.
Posted by Admin   @   10 October 2007 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs