Codul de procedura fiscala

Filed in CODUL FISCAL 2007 0 comments

CAPITOLUL I
Domeniul de aplicare al Codului de procedura fiscalã

ARTICOLUL 1
Sfera de aplicare a Codului de procedurã fiscalã

(1) Prezentul cod reglementeazã drepturile si obligatiile pãrtilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat si bugetelor locale, prevãzute de Codul fiscal. (2) Prezentul cod se aplicã si pentru administrarea drepturilor vamale, precum si pentru administrarea creantelor provenind din contributii, amenzi si alte sume ce constituie venituri ale bugetului general consolidat, potrivit legii, în mãsura în care prin lege nu se prevede altfel.
(3) Prin administrarea impozitelor si taxelor se întelege ansamblul activitãtilor desfãsurate de organele fiscale în legãturã cu:
a) înregistrarea fiscalã;
b) declararea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor si taxelor;
c) solutionarea contestatiilor împotriva actelor administrative fiscale.

ARTICOLUL 2
Raportul Codului de procedura fiscala cu alte acte normative

(1) Administrarea impozitelor si taxelor prevãzute la art. 1 se îndeplineste potrivit dispozitiilor Codului de procedurã fiscalã, ale Codului fiscal, precum si ale altor reglementãri date în aplicarea acestora.
(2) Prezentul cod constituie procedura de drept comun pentru administrarea impozitelor si taxelor.
(3) Unde prezentul cod nu dispune se aplicã prevederile Codului de procedurã civilã.

CAPITOLUL II
Principii generale de conduitã în administrarea impozitelor si taxelor

ARTICOLUL 3
Aplicarea unitarã a legislatiei

Organul fiscal este obligat sã aplice unitar prevederile legislatiei fiscale pe teritoriul României, urmãrind stabilirea corectã a impozitelor si taxelor datorate.

ARTICOLUL 4
Exercitarea dreptului de apreciere

Organul fiscal este îndreptãtit sã aprecieze, în limitele atributiilor si competentelor ce îi revin, relevanta stãrilor de fapt fiscale si sã adopte solutia admisã de lege, întemeiatã pe constatãri complete asupra tuturor împrejurãrilor edificatoare în cauzã.

ARTICOLUL 5
Rolul activ

(1) Organul fiscal înstiinteazã contribuabilul asupra drepturilor si obligatiilor ce îi revin în desfãsurarea procedurii potrivit legii fiscale.
(2) Organul fiscal este îndreptãtit sã examineze, din oficiu, starea de fapt, sã obtinã si sã utilizeze toate informatiile si documentele necesare pentru determinarea corectã a situatiei fiscale a contribuabilului. În analiza efectuatã organul fiscal va identifica si va avea în vedere toate circumstantele edificatoare ale fiecãrui caz.
(3) Organul fiscal are obligatia sã examineze în mod obiectiv starea de fapt, precum si sã îndrume contribuabilii pentru depunerea declaratiilor si a altor documente pentru corectarea declaratiilor sau a documentelor, ori de câte ori este cazul.
(4) Organul fiscal decide asupra felului si volumului examinãrilor, în functie de circumstantele fiecãrui caz în parte si de limitele prevãzute de lege.
(5) Organul fiscal îndrumã contribuabilul în aplicarea prevederilor legislatiei fiscale. Îndrumarea se face fie ca urmare a solicitãrii contribuabililor, fie din initiativa organului fiscal.

Posted by Admin   @   10 October 2007 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs