Legea 204/2006 privind sistemul de pensii facultative sau pensii private

Filed in ASIGURARI - PENSII , Pensii Private 0 comments
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale


Art. 1. – Prezenta lege stabileşte:
a) principiile elaborării şi autorizării prospectului schemei de pensii facultative şi ale fondului de pensii facultative;
b) principiile organizării şi funcţionării administratorilor fondurilor de pensii facultative, precum şi coordonarea activităţii altor entităţi implicate în acest domeniu;
c) reglementarea şi supravegherea prudenţială a administrării fondurilor de pensii facultative.

Art. 2. – (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
1. activele unui fond de pensii facultative reprezintă instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, precum şi numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participanţilor;
2. activul personal reprezintă suma acumulată în contul unui participant, egală cu numărul de unităţi de fond deţinute de acesta, înmulţite cu valoarea la zi a unei unităţi de fond;
3. activul net total al fondului de pensii facultative la o anumită dată reprezintă valoarea care se obţine prin deducerea valorii obligaţiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea dată;
4. actul individual de aderare reprezintă contractul scris, încheiat între persoana fizică şi administrator, care conţine acordul persoanei de a fi parte la contractul de societate civilă şi la prospectul schemei de pensii;
5. acţionarul semnificativ reprezintă persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane fizice şi/sau juridice care acţionează împreună şi care deţine direct ori indirect o participaţie de 10% sau mai mult din capitalul social al unei societăţi ori din drepturile de vot sau o participaţie care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra gestiunii şi politicii de afaceri a acesteia;
6. administrarea specială reprezintă exercitarea răspunderii fiduciare de către administratorul special, pe o perioadă determinată, asupra activelor fondului de pensii facultative, în scopul limitării pierderilor pentru protejarea drepturilor cuvenite participanţilor şi beneficiarilor;
7. administratorul special poate fi orice persoană juridică autorizată să administreze un fond de pensii, desemnată de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi care se subrogă în drepturile şi obligaţiile administratorului pentru o perioadă determinată;
8. administratorul poate fi o societate de pensii, o societate de administrare a investiţiilor, o societate de asigurări, autorizate conform legislaţiei care reglementează domeniile în care activează, a căror autorizaţie este în vigoare şi care sunt autorizate, în conformitate cu prevederile prezentei legi, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru a administra fonduri de pensii facultative şi, opţional, pentru a furniza pensii private;
9. angajatorul reprezintă persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sau pe bază de raport de serviciu, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare;
10. beneficiarul reprezintă moştenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil;
11. beneficiile colaterale reprezintă orice avantaje, precum facilităţi băneşti sau cadouri, altele decât cele care rezultă din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii facultative;
12. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisia, reprezintă autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului României, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări prin Legea nr. 313/2005;
13. Consiliul de supraveghere specială reprezintă două sau mai multe persoane, în funcţie de numărul de fonduri de pensii facultative administrate sau de numărul de participanţi la acestea, care fac parte din personalul de specialitate al Comisiei şi care asistă şi supervizează activitatea administratorului pentru limitarea riscurilor şi asigurarea redresării fondului de pensii facultative;
14. contractul de administrare reprezintă contractul încheiat între administrator şi participant, care are ca obiect administrarea fondului de pensii facultative;
15. contribuţiile reprezintă sumele plătite de către participanţi şi/sau în numele acestora la un fond de pensii facultative;
16. depozitarul reprezintă instituţia de credit din România, autorizată de Banca Naţională a României, în conformitate cu legislaţia bancară, sau sucursala din România a unei instituţii de credit, autorizată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, avizată de Comisie, pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, căreia îi sunt încredinţate spre păstrare, în condiţii de siguranţă, toate activele fiecărui fond de pensii facultative;
17. fondul de pensii facultative reprezintă fondul constituit prin contract de societate civilă, încheiat între participanţi, în conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civilă particulară şi cu dispoziţiile prezentei legi;
18. fondul de garantare a pensiilor reprezintă fondul înfiinţat din contribuţii ale administratorilor şi ale furnizorilor de pensii, având scopul de a proteja drepturile participanţilor şi beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii reglementat şi supravegheat de Comisie;
19. instrumentele financiare reprezintă:
a) valori mobiliare;
b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
c) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţă mai mică de un an şi certificate de depozit;
d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri;
e) contracte forward pe rata dobânzii;
f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb şi pe acţiuni;
g) opţiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a)-d), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include şi opţiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii;
h) orice alt instrument admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacţionare pe o astfel de piaţă;
20. instrumentele financiare derivate reprezintă instrumentele definite la pct. 19 lit. d) şi g), combinaţii ale acestora, precum şi alte instrumente calificate astfel prin reglementări ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;
21. participantul reprezintă persoana care contribuie sau/şi în numele căreia s-au plătit contribuţii la un fond de pensii facultative şi care are în viitor un drept la o pensie facultativă;
22. pensia facultativă reprezintă suma plătită periodic titularului sau beneficiarului, în mod suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul public;
23. ponderea zilnică a unui fond reprezintă raportul dintre activul net total al fondului şi suma activelor nete ale tuturor fondurilor calculate în ziua respectivă;
24. ponderea medie a unui fond pe o anumită perioadă reprezintă media aritmetică a ponderilor zilnice ale fondurilor pe perioada respectivă;
25. prospectul schemei de pensii facultative reprezintă documentul care cuprinde termenii contractului de administrare şi ai schemei de pensii facultative;
26. provizionul tehnic reprezintă un volum adecvat de pasive corespunzător angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investiţii care acoperă riscurile biometrice şi pe cele privind investiţiile;
27. rata de rentabilitate a unui fond de pensii facultative reprezintă rata anualizată a produsului randamentelor zilnice, măsurate pe o perioadă de 24 de luni; randamentul zilnic al unui fond este egal cu raportul dintre valoarea unei unităţi de fond din ziua respectivă şi valoarea unităţii de fond din ziua precedentă;
28. rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor reprezintă suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecărui fond şi ponderea medie a fondului în totalul fondurilor de pensii facultative pe perioada respectivă;
29. rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor reprezintă cea mai mică valoare dintre rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor în perioada respectivă, diminuată cu 4 puncte procentuale, şi 50% din rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor în perioada respectivă;
30. riscurile biometrice reprezintă riscurile legate de deces, invaliditate şi longevitate;
31. schema de pensii facultative reprezintă sistemul de termene, condiţii şi reguli pe baza cărora administratorul colectează şi investeşte activele fondului de pensii facultative, în scopul dobândirii de către participanţi a unei pensii facultative;
32. societatea de pensii reprezintă societatea pe acţiuni, constituită în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei comerciale şi cu prevederile prezentei legi, care are ca obiect exclusiv de activitate colectarea, administrarea, investirea activelor fondurilor de pensii facultative şi, opţional, furnizarea pensiilor private;
33. statul membru de origine reprezintă statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în care administratorul îşi are sediul social şi principala structură administrativă sau, dacă nu are un sediu social, locul unde se află principala sa structură administrativă;
34. statul membru gazdă reprezintă statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, a cărui legislaţie socială şi de muncă relevantă în domeniul schemelor de pensii facultative este aplicabilă relaţiei dintre angajator şi participanţi;
35. statul terţ reprezintă oricare alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau nu aparţine Spaţiului Economic European;
36. unitatea de fond reprezintă raportul dintre valoarea activului net total al fondului de pensii facultative şi valoarea la zi a unei unităţi de fond.
(2) Persoana afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, denumită în continuare prima entitate, reprezintă:
a) un acţionar sau un grup de acţionari care deţine mai mult de 10% din acţiunile emise de prima entitate ori care, deşi deţine un procent mai mic, poate influenţa, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate;
b) orice entitate în care prima entitate deţine, direct sau indirect, mai mult de 10% din acţiunile emise ori care, deşi deţine un procent mai mic, poate influenţa, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate;
c) orice altă entitate în care un acţionar deţine, direct sau indirect, mai mult de 30% din acţiunile emise şi, în acelaşi timp, deţine, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul acţiunilor emise de prima entitate;
d) orice persoană care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entităţi;
e) orice membru al consiliului de administraţie sau al altui organ de conducere ori de supraveghere al respectivei entităţi;
f) soţul/soţia sau o rudă până la gradul al treilea ori un afin până la gradul al doilea inclusiv al oricărei persoane prevăzute la lit. a)-e).

CAPITOLUL II
Înfiinţarea societăţilor de pensii, autorizarea şi retragerea
autorizaţiei administratorilor

Art. 3. – (1) Pot administra fonduri de pensii facultative societăţile de pensii, societăţile de administrare a investiţiilor şi societăţile de asigurare, autorizate de Comisie în acest scop.
(2) Societăţile de administrare a investiţiilor şi societăţile de asigurare prevăzute la alin. (1) sunt înfiinţate şi autorizate potrivit legislaţiei ce reglementează domeniul lor de activitate.


Art. 4. – (1) Societăţile de pensii necesită autorizare de către Comisie pentru constituire şi administrare.
(2) Societatea de pensii se constituie sub forma unei societăţi pe acţiuni, iar persoanele care intenţionează să înfiinţeze o societate de pensii depun la Comisie cererea pentru autorizarea de constituire.
(3) Cererea pentru autorizarea de constituire a societăţii de pensii este însoţită de următoarele documente:
a) proiectul actului constitutiv;
b) dovada că fondatorii deţin resursele financiare necesare vărsării capitalului social, precum şi provenienţa acestora;
c) cazierele judiciare şi cazierele fiscale ale fondatorilor;
d) documente privind fondatorii, cu informaţii referitoare la statutul lor juridic, eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum şi natura legăturilor dintre ei;
e) documente din care să reiasă situaţia financiară a fondatorilor în ultimii 3 ani, auditate de un auditor financiar;
f) declaraţia pe propria răspundere a fondatorilor, a candidaţilor pentru consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie, din care să rezulte că deţin, individual sau în legătură cu alte persoane implicate în orice societate comercială, cel puţin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot;
g) documente privind candidaţii pentru consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie, după caz, curriculum vitae datat şi semnat, care să specifice calificarea şi experienţa profesională, copia actului de identitate, copia diplomei de studii;
h) cazierele judiciare şi fiscale ale candidaţilor pentru consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie, dacă este cazul;
i) proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a societăţii de pensii;
j) dovada vărsării integrale şi în formă bănească a capitalului social;
k) dovada plăţii taxei privind cererea de autorizare de constituire.
(4) Comisia poate solicita în scris şi alte documente şi informaţii suplimentare celor prevăzute la alin. (3), potrivit reglementărilor cuprinse în normele elaborate de Comisie.

Art. 5. – (1) Comisia poate solicita fondatorilor, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizarea de constituire, documente şi informaţii suplimentare, pe care aceştia trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării.
(2) Comisia verifică orice aspect legat de cererea pentru autorizarea de constituire, fiind îndreptăţită să se adreseze autorităţilor competente şi să obţină de la acestea orice documente şi informaţii pe care le consideră relevante.

Art. 6. – Comisia analizează cererea pentru autorizarea de constituire şi procedează, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente şi informaţii, la aprobarea sau la respingerea cererii, prin decizie scrisă şi motivată.

Art. 7. – Comisia aprobă cererea pentru autorizarea de constituire, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) fondatorii nu au datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale;
b) calitatea acţionarilor şi a membrilor propuşi pentru consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie garantează gestiunea corectă şi prudenţială a fondului de pensii facultative;
c) fondatorii şi membrii propuşi pentru consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie nu sunt în procedură de reorganizare judiciară sau de faliment, nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice, după caz, şi nu au fost implicaţi în niciun fel de scandaluri financiare;
d) membrii propuşi pentru consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie au pregătirea şi experienţa profesională necesare funcţiei pe care urmează să o îndeplinească;
e) denumirea societăţii de pensii nu este de natură să inducă în eroare participanţii, potenţialii participanţi sau alte persoane;
f) fondatorii fac dovada vărsării integrale şi în formă bănească a capitalului social;
g) se face dovada achitării taxei pentru cererea de autorizare de constituire.

Art. 8. – (1) Comisia respinge cererea pentru autorizarea de constituire în următoarele situaţii:
a) documentaţia prezentată rămâne incompletă sau nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b) neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 7.
(2) Decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică fondatorilor în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

Art. 9. – (1) Fondatorii înregistrează societatea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei pentru autorizarea de constituire.
(2) Depăşirea termenului prevăzut la alin. (1) duce la pierderea valabilităţii autorizaţiei de constituire. (3) Autorizaţia de constituire a unei societăţi de pensii nu garantează şi obţinerea autorizaţiei de administrare.

Art. 10. – (1) Administratorul trebuie să obţină autorizaţie de administrare a fondurilor de pensii facultative de la Comisie. (2) În vederea obţinerii autorizaţiei de administrare, societatea de pensii, societatea de administrare a investiţiilor sau societatea de asigurare depune la Comisie o cerere însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
b) dovada vărsării sau a reîntregirii, sub formă bănească, a capitalului social, după caz;
c) proiectul contractului de depozitare;
d) proiectul de contract de societate civilă;
e) declaraţia privind politica de investiţii;
f) planul de afaceri pe 3 ani;
g) proiectul prospectului schemei de pensii facultative;
h) dovada plăţii taxei pentru cererea de autorizare de administrare;
i) orice alte documente şi informaţii suplimentare prevăzute în normele adoptate de Comisie.
(3) Comisia poate solicita societăţii de pensii, societăţii de administrare a investiţiilor sau societăţii de asigurare, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizare, documente şi informaţii suplimentare, pe care acestea trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării. (4) Comisia analizează cererea pentru autorizarea de administrare şi, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente şi informaţii, procedează la aprobarea sau la respingerea cererii, prin decizie scrisă şi motivată.

Art. 11. – Decizia de aprobare sau decizia de respingere, după caz, se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

Art. 12. – (1) Modificarea conţinutului documentelor care au stat la baza autorizaţiei de administrare trebuie aprobată în prealabil de Comisie, cu excepţia cazului în care modificarea este în afara controlului administratorului.
(2) Comisia analizează modificările în conformitate cu procedura de autorizare prevăzută la art. 10 şi aprobă sau respinge modificările solicitate. Decizia se comunică potrivit prevederilor art. 11.

Art. 13. – (1) Comisia întocmeşte şi ţine evidenţa în Registrul fondurilor de pensii private şi al administratorilor, denumit în continuare Registru. (2) Registrul cuprinde:
a) denumirea şi natura fondului de pensii facultative;
b) denumirea, sediul, numărul de înregistrare în registrul comerţului şi codul unic de înregistrare ale administratorului;
c) lista acţionarilor administratorului, a membrilor consiliului de administraţie şi a deţinerilor de acţiuni de către aceştia;
d) denumirea, sediul, numărul de înregistrare în registrul comerţului şi codul unic de înregistrare ale depozitarului;
e) codul autorizaţiei fondului de pensii facultative, codul autorizaţiei administratorului şi codul avizului depozitarului;
f) statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în care funcţionează administratorul, în cazul desfăşurării activităţilor în condiţiile art. 29 alin. (3);
g) alte informaţii prevăzute în normele adoptate de Comisie.
(3) Registrul are rolul de a înregistra şi de a actualiza evidenţa fondurilor de pensii facultative şi a administratorilor acestora.
(4) La data acordării autorizaţiei de administrare, Comisia înscrie administratorul în Registru.
(5) Orice modificare privind suspendarea sau retragerea autorizaţiei administratorului se consemnează în Registru.

Art. 14. – Denumirea societăţii de pensii care obţine autorizaţie de administrare, în conformitate cu prezenta lege, va conţine sintagma “societate de administrare a fondurilor de pensii facultative”.

Art. 15. – (1) Activitatea unui administrator cuprinde, în principal, următoarele:
a) colectarea contribuţiilor participanţilor, transformarea lor în unităţi de fond şi actualizarea informaţiilor privind conturile acestora; b) transferul de lichidităţi băneşti şi decontarea cheltuielilor privind operaţiunile fondului de pensii facultative; c) evidenţa, administrarea şi investirea activelor fondului de pensii facultative; d) calculul sumei din contul fiecărui participant la sfârşitul perioadei de acumulare, conform legii; e) calculul valorii nete a activelor fondului de pensii facultative şi al unităţii de fond, în fiecare zi lucrătoare; f) convertirea contribuţiilor şi a transferurilor de lichidităţi băneşti în unităţi de fond; g) evidenţa conturilor individuale, precum şi furnizarea documentelor privind participarea, notificarea, informarea periodică sau transferul participanţilor; h) gestionarea operaţiunilor zilnice ale fondului de pensii facultative; i) efectuarea plăţilor datorate entităţilor implicate; j) gestionarea relaţiilor cu entităţile implicate; k) elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea şi distribuirea rapoartelor, potrivit legii; l) gestionarea, păstrarea şi arhivarea documentelor privind fondul de pensii facultative, activitatea proprie, participanţii şi beneficiarii săi; m) alte activităţi prevăzute în normele adoptate de Comisie.
(2) Activele şi pasivele fiecărui fond de pensii facultative sunt organizate, evidenţiate şi administrate distinct, separat de celelalte activităţi şi de contabilitatea proprie ale administratorului, fără posibilitatea transferului între fonduri sau între fonduri şi administrator.
(3) Toate activele şi pasivele corespunzătoare activităţii de administrare a fondurilor de pensii facultative sunt restricţionate, gestionate şi organizate separat de alte activităţi ale societăţilor de asigurare, respectiv ale societăţilor de administrare a investiţiilor, fără posibilitatea de transfer.
(4) Activele şi pasivele restricţionate, gestionate şi organizate separat, prevăzute la alin. (3), sunt limitate la operaţiunile legate de fondurile de pensii facultative şi activităţi conexe.
(5) Contabilitatea operaţiunilor ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi se efectuează în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
(6) Comisia elaborează şi emite norme şi reglementări în domeniul contabilităţii şi în domeniul arhivării, pentru domeniul supravegheat de aceasta, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
(7) Situaţiile financiare şi cele privind operaţiunile oricărei entităţi supuse autorizării, supravegherii şi controlului Comisiei, conform prevederilor prezentei legi, vor fi elaborate în conformitate cu cerinţele specifice stabilite de Ministerul Finanţelor Publice şi cu reglementările Comisiei şi vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România.
(8) Modul de aplicare a prevederilor referitoare la auditul financiar al entităţilor implicate în administrarea fondurilor de pensii facultative se va stabili pe baza unui protocol încheiat între Comisie şi Camera Auditorilor Financiari din România.


Art. 16. – Administratorul are obligaţia de a constitui în structura sa organizatorică o direcţie de audit intern şi o direcţie distinctă, responsabilă cu analiza oportunităţilor investiţionale şi plasarea activelor în conformitate cu strategia stabilită.


Art. 17. – (1) Administratorul nu poate delega răspunderea privind administrarea fondului de pensii facultative. (2) Încredinţarea executării anumitor obligaţii către un terţ nu exonerează administratorul de răspundere. (3) Un administrator poate administra unul sau mai multe fonduri de pensii facultative, pentru fiecare fond având un prospect al schemei de pensii facultative distinct şi autorizat.


Art. 18. – (1) Acţiunile administratorului sunt nominative, nu pot fi transformate în acţiuni la purtător, nu pot fi acţiuni preferenţiale şi pot fi denominate.
(2) Actul constitutiv al administratorilor trebuie să prevadă că acţionarii nu pot beneficia de drepturi preferenţiale sau de alte privilegii şi că este interzisă limitarea drepturilor sau impunerea de obligaţii suplimentare.


Art. 19. – Administratorul poate dobândi o parte sau tot capitalul social al altui administrator numai cu aprobarea prealabilă a Comisiei şi cu respectarea legislaţiei din domeniul concurenţei.


Art. 20. – (1) Capitalul social al administratorului nu poate proveni din împrumuturi sau credite şi nu poate fi grevat de sarcini. (2) Capitalul social minim necesar pentru administrarea de fonduri de pensii facultative este echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României la data constituirii, al sumei de 1,5 milioane euro. (3) Capitalul social minim al administratorului reprezentat de o societate de pensii nou-înfiinţată este subscris şi vărsat integral, exclusiv în numerar, la momentul constituirii, într-un cont deschis la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizate să funcţioneze pe teritoriul României. (4) Capitalul social minim al administratorului reprezentat de o societate de administrare a investiţiilor sau de o societate de asigurări se completează, dacă este cazul, la nivelul prevăzut la alin. (2), prin subscriere şi vărsare integrală, exclusiv în numerar, la momentul autorizării de administrare, într-un cont deschis la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizate să funcţioneze pe teritoriul României.
(5) Capitalul social al administratorului, prevăzut la alin. (2), va fi majorat cu 0,2% pentru echivalentul în lei al fiecărui milion de euro care depăşeşte echivalentul în lei a 200 milioane euro active totale nete ale fondurilor de pensii facultative, aflate în administrare.


Art. 21. – (1) O persoană fizică sau juridică poate fi acţionar la un singur administrator.
(2) Orice deţinere mai mare de 5% din capitalul social al administratorului va fi avizată de Comisie. (3) Calitatea acţionarilor trebuie să răspundă nevoii garantării unei gestiuni prudente şi sănătoase a fondului de pensii facultative şi să permită realizarea unei supravegheri eficiente, în scopul protejării intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor. (4) Acţionarii administratorului trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:
a) să justifice provenienţa fondurilor destinate participaţiei la capitalul social;
b) să furnizeze toate informaţiile necesare pentru identificarea relaţiilor de afiliere cu alte persoane;
c) să fi funcţionat, în cazul acţionarilor persoane juridice, minimum 3 ani, cu excepţia celor rezultaţi în urma fuziunii sau divizării unei alte persoane juridice care, înainte de fuziune sau de divizare, a funcţionat minimum 3 ani.


Art. 22. – (1) Consiliul de administraţie al administratorului decide asupra politicii de investiţii şi asupra politicii financiare a fondului de pensii facultative, precum şi asupra oricăror alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare avizat de Comisie.
(2) Membrii consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie, după caz, trebuie să îndeplinească condiţiile cerute de legislaţia privind societăţile comerciale, precum şi următoarele condiţii:
a) să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior;
b) să aibă experienţă profesională de cel puţin 5 ani în domeniul investiţiilor, financiar, juridic, bancar sau de asigurări;
c) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcţia pe care urmează să o îndeplinească.
(3) Membrii consiliului de administraţie sau ai comitetului de direcţie, după caz, trebuie să aibă conduita morală şi profesională corespunzătoare funcţiei şi să îndeplinească cel puţin următoarele cerinţe:
a) să nu fi fost sancţionaţi de către autorităţi române sau străine din domeniul financiar cu interdicţia de a desfăşura activităţi în sistemul financiar sau, la data depunerii cererii de autorizare, cu interdicţia temporară de a desfăşura astfel de activităţi;
b) să nu fi deţinut funcţia de administrator al unei societăţi comerciale române sau străine, aflată în curs de reorganizare judiciară ori declarată în stare de faliment în ultimii 2 ani anteriori declanşării procedurii falimentului;
c) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăţi care nu şi-a respectat obligaţiile materiale şi financiare faţă de terţi la momentul încetării activităţii societăţii respective;
d) să nu aibă menţiuni în cazierele judiciar şi fiscal.


Art. 23. – (1) Membrii consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie, după caz, al unui administrator nu pot fi membri în organele de conducere ale:
a) altor administratori de fonduri de pensii facultative sau ale persoanelor afiliate acestora;
b) depozitarului fondului de pensii facultative sau persoanelor afiliate acestuia;
c) organizaţiilor sindicale şi patronale.
(2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi persoanelor care au raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu entităţile prevăzute la acelaşi alineat.


Art. 24. – (1) Administratorul trebuie să acţioneze în interesul participanţilor şi să aplice principii prudenţiale în activitatea sa.
(2) Administratorul nu poate fi o persoană afiliată angajatorului sau depozitarului.


Art. 25. – (1) Activele financiare proprii ale administratorului nu pot fi utilizate pentru:
a) acordarea de împrumuturi;
b) garantarea de împrumuturi sau de credite.
(2) Tranzacţiile în nume propriu efectuate de un administrator respectă obligaţiile de investire prudenţială a activelor fondurilor de pensii facultative prevăzute de prezenta lege.
(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, administratorii pot desemna:
a) pentru conservarea activelor lor, depozitarii stabiliţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi autorizaţi corespunzător pentru această activitate;
b) pentru gestionarea portofoliilor lor de investiţii, gestionari de investiţii stabiliţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi autorizaţi corespunzător pentru această activitate. La solicitarea autorităţii competente din statul de origine al administratorului, Comisia poate interzice depozitarului din România să dispună liber de activele fondului de pensii facultative.
Art. 26. – (1) Pentru administrarea unui fond de pensii facultative, administratorul percepe participanţilor şi beneficiarilor un comision de administrare.
(2) Cuantumul maxim al comisioanelor se stabileşte prin prospectul schemei de pensii facultative şi este acelaşi pentru toţi participanţii şi beneficiarii la schema respectivă.
(3) Modificarea comisioanelor se comunică participanţilor cu cel puţin 6 luni înainte de aplicarea lor, cu avizul Comisiei.
CAPITOLUL III
Autorizarea prospectului schemei de pensii facultative


Art. 30. – (1) Prospectul schemei de pensii facultative este elaborat şi propus de către administrator.
(2) Fiecare prospect al schemei de pensii facultative propus de administrator trebuie să obţină autorizarea Comisiei.
(3) Prospectul schemei de pensii facultative poate fi modificat numai cu avizul prealabil al Comisiei.


Art. 31. - (1) Pentru a obţine autorizarea primului prospect al schemei de pensii facultative, societatea de pensii, societatea de administrare a investiţiilor sau societatea de asigurări depune la Comisie o cerere, odată cu cererea pentru autorizarea de administrare, prospectul schemei de pensii facultative, inclusiv proiectul contractului de depozitare şi proiectul contractului de societate civilă.
(2) Autorizarea primului prospect al schemei de pensii facultative se emite odată cu autorizarea de administrare a fondului de pensii.
(3) Procedura de autorizare şi modificare a prospectului schemei de pensii facultative este prevăzută în normele adoptate de Comisie.


Art. 32. – Administratorul procedează la publicitatea prospectului schemei de pensii facultative numai după autorizarea acestuia, sub sancţiunea retragerii autorizaţiei de administrare.


Art. 33.Conţinutul schemei de pensii facultative se stabileşte prin normele adoptate de Comisie şi conţine obligatoriu cel puţin următoarele elemente:
a) denumirea şi sediul administratorului;
b) condiţiile de eligibilitate a participanţilor pentru aderarea la schema de pensii facultative;
c) cuantumul contribuţiei la fondul de pensii facultative, precum şi modalitatea de plată a acesteia;
d) modalitatea de împărţire între participanţi a rezultatelor din investiţii;
e) principiile investiţionale ale schemei de pensii facultative;
f) riscurile financiare, tehnice şi de altă natură implicate de schema de pensii facultative;
g) natura şi distribuţia riscurilor prevăzute la lit. f);
h) dreptul exclusiv de proprietate al participanţilor la schema de pensii facultative asupra sumei existente în conturile individuale;
i) condiţiile începerii şi plăţii prestaţiilor facultative;
j) condiţiile de acordare a prestaţiilor facultative în caz de invaliditate;
k) nivelurile maxime ale comisioanelor suportate de fondul de pensii facultative, defalcate pe categorii;
l) periodicitatea şi procedura de raportare către participanţi;
m) condiţiile şi procedurile de încetare a participării şi de transfer la un alt fond de pensii facultative.
Art. 34. – Comisia elaborează modelul contractului-cadru de administrare, care conţine în mod obligatoriu următoarele:
a) părţile contractante;
b) principiile schemei de pensii facultative;
c) principalele drepturi şi obligaţii ale părţilor contractante şi modalitatea de implementare;
d) modul de administrare;
e) modalităţile de control, exercitate de către auditori;
f) obligaţiile de informare a administratorului faţă de participanţi şi autorităţi;
g) evidenţele administratorului referitoare la participanţi, contribuţii, investiţii şi pensii facultative;
h) modalităţile specifice de constatare, reclamare şi remediere a deficienţelor;
i) răspunderea părţilor contractante;
j) sancţiunile;
k) durata contractului de administrare, modalităţile de modificare şi de încetare a contractului de administrare;
l) informaţii privind depozitarul fondului de pensii facultative.


Art. 35. – Auditorul şi depozitarul îşi plătesc fiecare taxa de avizare.


Art. 36. - (1) Modificarea prospectului schemei de pensii facultative se face de către administrator cu acordul majorităţii participanţilor la fondul de pensii facultative.
(2) Modificările devin aplicabile numai după avizarea lor de către Comisie.


Art. 37. – (1) Comisia suspendă autorizaţia de administrare a administratorului dacă se dovedeşte că au fost încălcate regulile unui prospect al schemei de pensii facultative, dispoziţiile prezentei legi sau ale normelor adoptate de Comisie.
(2) De la data suspendării autorizaţiei de administrare a administratorului se aplică prevederile art. 58-70 privind administrarea specială.
(3) Administratorul poate ataca decizia de suspendare a autorizaţiei de administrare a administratorului la instanţa judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.


Art. 38. – Comisia retrage autorizaţia de administrare a administratorului în una dintre următoarele situaţii:
a) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 16, 21, art. 22 alin. (2) şi (3) şi ale art. 23;
b) rentabilitatea fondului de pensii facultative s-a situat sub rentabilitatea minimă timp de 4 trimestre consecutive;
c) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor care rezultă din prezenta lege, din normele adoptate de Comisie sau din prospectul schemei de pensii facultative;
d) administratorul nu a început operaţiunile pentru care a fost autorizat, în termen de un an de la primirea autorizaţiei, sau nu şi-a exercitat mai mult de 6 luni activitatea de administrare;
e) acţionarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea administratorului;
f) administratorul se află în incapacitate de plată;
g) administratorul nu mai îndeplineşte condiţiile de funcţionare;
h) administratorul nu asigură apărarea corespunzătoare a intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor;
i) administratorul nu a stabilit provizioane tehnice suficiente privind întreaga activitate sau nu are suficiente active pentru a acoperi provizioanele tehnice;
j) în cazul desfăşurării activităţii în condiţiile art. 29 alin. (3), atunci când administratorul nu respectă cerinţele stabilite de legislaţia din domeniul muncii şi protecţiei sociale relevantă în domeniul schemelor de pensii facultative din statul membru gazdă;
k) orice alte situaţii prevăzute în normele adoptate de Comisie.


Art. 39. - (1) În cazul în care Comisia procedează la retragerea autorizaţiei de administrare, administratorul este obligat să prezinte Comisiei situaţia financiară a fondului de pensii facultative la data retragerii, auditată de un auditor financiar.
(2) De la data retragerii autorizaţiei de administrare, Comisia hotărăşte instituirea administrării speciale.


Art. 40. - (1) Decizia de respingere a autorizării de constituire ori de administrare sau decizia de suspendare ori de retragere a autorizaţiei de administrare, scrisă şi motivată, se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia şi poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.
(2) Plângerea adresată instanţei de contencios administrativ competente nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsurile dispuse de Comisie.
(3) Soluţionarea plângerii se face cu precădere şi de urgenţă.
(4) Procedura de suspendare sau de retragere a autorizaţiei de administrare se stabileşte prin normele adoptate de Comisie.
(5) În termen de 10 zile calendaristice de la data expirării perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a soluţionat contestaţia, Comisia publică anunţul privind retragerea autorizaţiei de administrare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în două cotidiene centrale.


Art. 41. – Comisia emite norme privind metodologia de autorizare a constituirii, precum şi de autorizare, suspendare şi retragere a autorizaţiei de administrare a administratorului.
CAPITOLUL IV
Înfiinţarea, autorizarea şi retragerea autorizaţiei fondurilor
de pensii facultative

Art. 42. – (1) Fondul de pensii facultative trebuie autorizat de Comisie după autorizarea administratorilor şi a prospectului schemei de pensii facultative.
(2) Autorizaţia se eliberează pe baza unei cereri formulate de administrator, la care se anexează următoarele documente:
a) actul individual de aderare la contractul de societate civilă care înfiinţează fondul de pensii facultative şi la prospectul schemei de pensii facultative;
b) contractul de societate civilă de constituire a fondului de pensii facultative;
c) alte documente şi informaţii, potrivit cerinţelor prevăzute în normele adoptate de Comisie.

Art. 43. – (1) Comisia poate solicita administratorului alte documente şi informaţii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de autorizare a fondului de pensii facultative. (2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a fondului de pensii facultative, fiind îndreptăţită: a) să se adreseze autorităţilor competente; b) să solicite documente şi informaţii din alte surse.
Art. 44. – (1) Fondul de pensii facultative trebuie să aibă minimum 100 de participanţi şi se constituie prin contract de societate civilă.
(2) Conţinutul contractului-cadru de societate civilă prin care se constituie un fond de pensii facultative este stabilit prin normele adoptate de Comisie.
(3) Denumirea fondului de pensii facultative va conţine sintagma “fond de pensii facultative“.
(4) Denumirea fondului de pensii facultative nu trebuie să inducă în eroare participanţii, potenţialii participanţi sau alte persoane.
Art. 45. – Comisia verifică dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de prezenta lege de către membrii fondului de pensii facultative pentru a fi participanţi, conform prezentei legi, avizează contractul de societate civilă şi procedează, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente şi informaţii de la administrator, la aprobarea sau la respingerea motivată a autorizării fondului de pensii facultative.
Art. 46. – (1) Comisia respinge cererea de autorizare a fondului de pensii facultative dacă documentaţia prezentată:
a) rămâne incompletă şi după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la solicitarea unor informaţii sau documente suplimentare;
b) nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
c) conţine clauze care pot prejudicia interesele participanţilor sau care nu le protejează în mod corespunzător.
(2) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii facultative, scrisă şi motivată, se comunică în termen de 10 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.


Art. 47. – (1) Fondul de pensii facultative primeşte contribuţii numai după autorizarea sa de către Comisie.
(2) Resursele financiare ale fondului de pensii facultative sunt:
a) contribuţiile nete convertite în unităţi de fond;
b) drepturile cuvenite în calitate de beneficiar şi nerevendicate în termenul general de prescripţie;
c) dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente contribuţiilor nevirate în termen;
d) sumele provenite din investirea veniturilor prevăzute la lit. a)-c).
(3)Cheltuielile legate de administrare suportate de fondul de pensii facultative sunt următoarele:
a) comisionul de administrare;
b) comisionul de depozitare;
c) comisioanele de tranzacţionare;
d) comisioanele bancare;
e) taxe de auditare a fondului de pensii facultative.
Art. 48. – Un fond de pensii facultative nu poate fi declarat în stare de faliment.


Art. 49.Un fond de pensii facultative poate fi administrat şi reprezentat în raporturile cu terţii, inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti, numai de către administratorul care are autorizaţie de administrare pentru acel fond.


Art. 50. – Toate informaţiile privind fondurile de pensii facultative sunt furnizate de către administrator.
Art. 51. – (1) Toţi participanţii şi beneficiarii la un fond de pensii facultative au aceleaşi drepturi şi obligaţii şi li se aplică un tratament nediscriminatoriu.
(2) Participanţii şi beneficiarii la un fond de pensii facultative au dreptul la egalitate de tratament şi în cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau reşedinţei într-o altă ţară, stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European.
(3) În cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau reşedinţei într-o altă ţară, participanţii optează între a plăti în continuare contribuţiile la un fond de pensii facultative din România sau a plăti contribuţii la un alt fond de pensii.
(4) Nici o persoană care doreşte să devină participant nu poate fi supusă unui tratament discriminatoriu şi nu i se poate refuza calitatea de participant, dacă aceasta este eligibilă.

Art. 52. – (1) Când numărul de participanţi a scăzut şi se menţine sub minimul legal timp de un trimestru, Comisia retrage autorizaţia unui fond de pensii facultative.
(2) Administratorul încetează orice activitate aferentă fondului de pensii facultative de la data luării la cunoştinţă despre retragerea autorizaţiei acestuia.
(3) De la data la care Comisia retrage autorizaţia unui fond de pensii facultative se aplică prevederile art. 58-70 referitoare la administrarea specială.

Art. 53. – Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii facultative sau de retragere a autorizaţiei, după caz, poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit legii.

Art. 54. – În termen de 10 zile calendaristice de la data expirării perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii prin care s-a soluţionat contestaţia, Comisia publică anunţul privind retragerea autorizaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în două cotidiene centrale.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
Posted by Admin   @   10 October 2007 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs