Legea nr. 23 din 2007

Filed in Pensia Privata 2007 , Pensii Private 0 comments
Legea nr. 23 din 2007 completarea Legii nr. 411 din 2004
Monitorul Oficial, Partea I nr. 61 din 25/01/2007

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. – Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat,publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.033 din 9 noiembrie 2004,cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, litera a) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:”a) infiintarea, organizarea si functionarea sistemului fondurilor de pensii administrate privat;”.
2. La articolul 1, alineatul (3) se abroga.3. La articolul 2, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:”
Art. 2. – (1) in intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:1. active ale unui fond de pensii administrat privatinstrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si numerar, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participantilor;
2. activ personal – suma acumulata in contul unui participant, egala cu numarul deunitati de fond detinute de acesta, inmultite cu valoarea la zi a unei unitati de fond;
3. activ net total al fondului de pensii administrat privat la o anumita data – valoareacare se obtine prin deducerea valorii obligatiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea data;
4. act individual de aderare – un inscris prin care o persoana isi manifesta actul devointa de a fi parte la contractul de societate civila si la prospectul schemei de pensii private;
5. actionar semnificativpersoana fizica, persoana juridica sau grupul de persoane fizice si/sau juridice care actioneaza impreuna si care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 10% din capitalul social al unei societati comerciale sau din drepturile de vot ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra luarii deciziilor in adunarea generala sau in consiliul de administratie, dupa caz;
6. administrare speciala – exercitarea responsabilitatii fiduciare de catre administratorul special, pe o perioada determinata, asupra activelor fondului de pensii,1in scopul limitarii pierderilor pentru protejarea drepturilor cuvenite participantilor si beneficiarilor;
7. administrator special – persoana juridica autorizata sa administreze un fond depensii administrat privat, desemnata sau selectata de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, si care se subroga in drepturile si obligatiile administratorului pentru o perioada determinata;
8. administrator – societatea comerciala pe actiuni constituita in conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare si cu prevederile prezentei legi, denumita societate de pensii, care are ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii si,optional, furnizarea de pensii private;
9. agent de marketing al fondului de pensii – persoana fizica sau juridica mandatatade administrator sa obtina acordul de aderare a participantilor;
10. beneficiar – mostenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil;
11. beneficii colaterale – orice avantaje, precum facilitati banesti sau cadouri, altele decat cele care rezulta din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii private;
12. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisia – autoritatea administrativa autonoma, cu personalitate juridica, aflata sub controlul Parlamentului Romaniei, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari sicompletari prin Legea nr. 313/2005;
13. Consiliul de supraveghere speciala – consiliul constituit din doua sau mai multepersoane, in functie de numarul de participanti la un fond de pensii administrat privat,care fac parte din personalul de specialitate al Comisiei si care asista si supervizeaza activitatea administratorului, pentru limitarea riscurilor si asigurarea redresarii fondului de pensii;
14. contract de administrare – contractul incheiat intre administrator si participant,care are ca obiect administrarea fondului de pensii;
15. contract de depozitare – contractul incheiat intre administrator, ca reprezentantal fondului de pensii administrat privat in relatiile cu tertii si depozitar, avand ca obiect depozitarea activelor financiare ale fondului de pensii;
Continuare –>AICI
Posted by Admin   @   10 October 2007 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs