Contractele colective de munca

Filed in CODUL MUNCII 2007 0 comments

Art. 236. – (1) Contractul colectiv de muncă este conventia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizatia patronală, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de muncă, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de muncă.
(2) Negocierea colectivă este obligatorie, cu exceptia cazului în care angajatorul are încadrati mai putin de 21 de salariati.
(3) La negocierea clauzelor si la încheierea contractelor colective de muncă părtile sunt egale si libere.
(4) Contractele colective de muncă, încheiate cu respectarea dispozitiilor legale constituie legea părtilor.

Art. 237. – Părtile, reprezentarea acestora si procedura de negociere si de încheiere a contractelor colective de muncă sunt stabilite potrivit legii.


Art. 238. – (1) Contractele colective de muncă nu pot contine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivel superior.
(2) Contractele individuale de muncă nu pot contine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă.
(3) La încheierea contractului colectiv de muncă prevederile legale referitoare la drepturile salariatilor au un caracter minimal.


Art. 239. – Prevederile contractului colectiv de muncă produc efecte pentru toti salariatii, indiferent de data angajării sau de afilierea lor la o organizatie sindicală.


Art. 240. – (1) Contractele colective de muncă se pot încheia la nivelul angajatorilor, al ramurilor de activitate si la nivel national.
(2) Contractele colective de muncă se pot încheia si la nivelul unor grupuri de angajatori, denumite în continuare grupuri de angajatori.


Art. 241. – (1) Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte după cum urmează:


a) pentru toti salariatii angajatorului, în cazul contractelor colective de muncă încheiate la acest nivel;
b) pentru toti salariatii încadrati la angajatorii care fac parte din grupul de angajatori pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă la acest nivel;
c) pentru toti salariatii încadrati la toti angajatorii din ramura de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă la acest nivel;
d) pentru toti salariatii încadrati la toti angajatorii din tară, în cazul contractului colectiv de muncă la nivel national.
(2) La fiecare dintre nivelurile prevăzute la art. 240 se încheie un singur contract colectiv de muncă.


Art. 242. – Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 luni, sau pe durata unei lucrări determinate.


Art. 243. – (1) Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părti.
(2) Neîndeplinirea obligatiilor asumate prin contractul colectiv de muncă atrage răspunderea părtilor care se fac vinovate de aceasta.


Art. 244. – Clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui, în conditiile legii, ori de câte ori părtile convin acest lucru.

Art. 245. – Contractul colectiv de muncă încetează:


a) la împlinirea termenului sau la terminarea lucrării pentru care a fost încheiat, dacă părtile nu convin prelungirea aplicării acestuia;
b) la data dizolvării sau lichidării judiciare a angajatorului;
c) prin acordul părtilor.


Art. 246. – Aplicarea contractului colectiv de muncă poate fi suspendată prin acordul de vointă al părtilor ori în caz de fortă majoră.


Art. 247. – În cazul în care la nivel de angajator, grup de angajatori sau ramură nu există contract colectiv de muncă, se aplică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior.

Sursa (Monitorul Oficial)

Posted by Admin   @   13 October 2007 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs