Contractul individual de munca

Filed in CODUL MUNCII 2007 0 comments

CAPITOLUL I – Încheierea contractului individual de muncăArt. 10. – Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneratii denumite salariu.Art. 11. – Clauzele contractului individual de muncă nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă.


Art. 12. – (1) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată.(2) Prin exceptie, contractul individual de muncă se poate încheia si pe durată determinată, în conditiile expres prevăzute de lege.Art. 13. – (1) Persoana fizică dobândeste capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani.(2) Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat si la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activităti potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile si cunostintele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea si pregătirea profesională.(3) Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă.(4) Încadrarea în muncă a persoanelor puse sub interdictie judecătorească este interzisă.(5) Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Art. 14. – (1) În sensul prezentului cod, prin angajator se întelege persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze fortă de muncă pe bază de contract individual de muncă.(2) Persoana juridică poate încheia contracte individuale de muncă, în calitate de angajator, din momentul dobândirii personalitătii juridice.(3) Persoana fizică dobândeste capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, din momentul dobândirii capacitătii depline de exercitiu.Art. 15. – Este interzisă, sub sanctiunea nulitătii absolute, încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării unei munci sau a unei activităti ilicite ori imorale.Art. 16. – (1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimtământului părtilor, în formă scrisă, în limba română. Obligatia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Angajatorul persoană juridică, persoana fizică autorizată să desfăsoare o activitate independentă, precum si asociatia familială au obligatia de a încheia, în formă scrisă, contractul individual de muncă anterior începerii raporturilor de muncă.(2) În situatia în care contractul individual de muncă nu a fost încheiat în formă scrisă, se prezumă că a fost încheiat pe o durată nedeterminată, iar părtile pot face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă.(3) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă îi conferă salariatului vechime în muncă.


Art. 17. – (1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentionează să le înscrie în contract sau să le modifice. Obligatia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului aditional, după caz.(2) Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel putin următoarele elemente:


a) identitatea părtilor;
b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;
c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificării ocupatiilor din România sau altor acte normative si atributiile postului;
e) riscurile specifice postului;
f) data de la care contractul urmează să îsi producă efectele;
g) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;
h) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
i) conditiile de acordare a preavizului de către părtile contractante si durata acestuia;
j) salariul pe bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea plătii salariului la care salariatul are dreptul;
k) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi si ore/săptămână;
l) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează conditiile de muncă ale salariatului;
m) durata perioadei de probă;(3) Elementele din informarea prevăzută la alin. (2) trebuie să se regăsească si în continutul contractului individual de muncă.(4) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (2) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act aditional la contract, într-un termen de 15 zile de la data încunostintării în scris a salariatului, cu exceptia situatiilor în care o asemenea modificare rezultă ca posibilă din lege sau din contractul colectiv de muncă aplicabil.


Cu privire la informatiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de muncă, între părti poate interveni un contract de confidentialitate.


La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre părti poate fi asistată de terti, conform propriei optiuni, cu respectarea prevederilor alin. (5).


Art. 18. – (1) În cazul în care persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, urmează să îsi desfăsoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligatia de a-i comunica în timp util, înainte de plecare, informatiile prevăzute la art. 17 alin. (2), precum si informatii referitoare la:


a) durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate;
b) moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum si modalitătile de plată;
c) prestatiile în bani si/sau în natură aferente desfăsurării activitătii în străinătate;
d) conditiile de climă;
e) reglementările principale din legislatia muncii din acea tară;
f) obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viata, libertatea sau siguranta personală;
g) conditiile de repatriere a lucrătorului, după caz.


Informatiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) si c) trebuie să se regăsească si în continutul contractului individual de muncă.(2) Dispozitiile alin. (1) se completează prin legi speciale care reglementează conditiile specifice de muncă în străinătate.


Art. 19. – În situatia în care angajatorul nu îsi execută obligatia de informare prevăzută la art. 17 si 18, persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, are dreptul să sesizeze, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei obligatii, instanta judecătorească competentă si să solicite despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligatiei de informare.Art. 20. – (1) În afara clauzelor esentiale prevăzute la art. 17, între părti pot fi negociate si cuprinse în contractul individual de muncă si alte clauze specifice.(2) Sunt considerate clauze specifice, fără ca enumerarea să fie limitativă:


a) clauza cu privire la formarea profesională;
b) clauza de neconcurentă;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confidentialitate.

Posted by Admin   @   13 October 2007 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs