Formarea profesionala

Filed in CODUL MUNCII 2007 0 comments

CAPITOLUL I

Dispozitii generale


Art. 188. – (1) Formarea profesională a salariatilor are următoarele obiective principale:

a) adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de muncă;
b) obtinerea unei calificări profesionale;
c) actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de muncă si perfectionarea pregătirii profesionale pentru ocupatia de bază;
d) reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice;
e) dobândirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru realizarea activitătilor profesionale;
f) prevenirea riscului somajului;
g) promovarea în muncă si dezvoltarea carierei profesionale. (2) Formarea profesională

si evaluarea cunostintelor se fac pe baza standardelor ocupationale.


Art. 189. – Formarea profesională a salariatilor se poate realiza prin următoarele forme:
a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din tară sau din străinătate;
b) stagii de adaptare profesională la cerintele postului si ale locului de muncă;
c) stagii de practică si specializare în tară si în străinătate;
d) ucenicie organizată la locul de muncă;
e) formare individualizată;
f) alte forme de pregătire convenite între angajator si salariat.


Art. 190. – (1) Angajatorii au obligatia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toti salariatii, după cum urmează:
a) cel putin o dată la 2 ani, dacă au cel putin 21 de salariati;
b) cel putin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariati.
(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată în conditiile alin. (1), se suportă de către angajatori.


Art. 191. – (1) Angajatorul persoană juridică care are mai mult de 20 de salariati elaborează anual si aplică planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentantilor salariatilor.
(2) Planul de formare profesională elaborat conform prevederilor alin. (1) devine anexă la contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.
(3) Salariatii au dreptul să fie informati cu privire la continutul planului de formare profesională.


Art. 192. – Abrogat.


Art. 193. – (1) Participarea la formare profesională poate avea loc la initiativa angajatorului sau la initiativa salariatului.
(2) Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile si obligatiile părtilor, durata formării profesionale, precum si orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligatiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părtilor si fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de muncă.


Art. 194. – (1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este initiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta.
(2) În cazul în care, în conditiile prevăzute la alin. (1), participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională presupune scoaterea partială din activitate, salariatul participant va beneficia de drepturi salariale astfel:
a) dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadă ce nu depăseste 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru, acesta va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de salariul integral corespunzător postului si functiei detinute, cu toate indemnizatiile, sporurile si adaosurile la acesta;
b) dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadă mai mare de 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru, acesta va beneficia de salariul de bază si, după caz, de sporul de vechime.
(3) Dacă participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesională presupune scoaterea integrală din activitate, contractul individual de muncă al salariatului respectiv se suspendă, acesta beneficiind de o indemnizatie plătită de angajator, prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă, după caz.
(4) Pe perioada suspendării contractului individual de muncă în conditiile prevăzute la alin. (3), salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat.


Art. 195. – (1) Salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională mai mare de 60 de zile în conditiile art. 194 alin. (2) lit. b) si alin. (3) nu pot avea initiativa încetării contractului individual de muncă o perioadă de cel putin 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesională.
(2) Durata obligatiei salariatului de a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, precum si orice alte aspecte în legătură cu obligatiile salariatului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act aditional la contractul individual de muncă.
(3) Nerespectarea de către salariat a dispozitiei prevăzute la alin. (1) determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proportional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului aditional la contractul individual de muncă.
(4) Obligatia prevăzută la alin. (3) revine si salariatilor care au fost concediati în perioada stabilită prin actul aditional, pentru motive disciplinare, sau al căror contract individual de muncă a încetat ca urmare a arestării preventive pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, a condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infractiune în legătură cu munca lor, precum si în cazul în care instanta penală a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.


Art. 196. – (1) În cazul în care salariatul este cel care are initiativa participării la o formă de pregătire profesională cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului, împreună cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentantii salariatilor.
(2) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulată de salariat potrivit alin. (1), în termen de 15 zile de la primirea solicitării. Totodată angajatorul va decide cu privire la conditiile în care va permite salariatului participarea la forma de pregătire profesională, inclusiv dacă va suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta.


Art. 197. – Salariatii care au încheiat un act aditional la contractul individual de muncă cu privire la formarea profesională pot primi în afara salariului corespunzător locului de muncă si alte avantaje în natură pentru formarea profesională.

Posted by Admin   @   13 October 2007 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs