Salarizarea

Filed in CODUL MUNCII 2007 0 comments
CAPITOLUL I

Dispozitii generale


Art. 154. – (1) Salariul reprezintă contraprestatia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă.
(2)Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.

(3) La stabilirea si la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenentă natională, rasă, culoare, etnie, religie, optiune politică, origine socială, handicap, situatie sau responsabilitate familială, apartenentă ori activitate sindicală.

Art. 155. – Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.

Art. 156. – Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligatii bănesti ale angajatorilor.

Art. 157. – (1) Salariile se stabilesc prin negocieri individuale sau/si colective între angajator si salariati sau reprezentanti ai acestora.
(2) Sistemul de salarizare a personalului din autoritătile si institutiile publice finantate integral sau în majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale se stabileste prin lege, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative.

Art. 158. – (1) Salariul este confidential, angajatorul având obligatia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidentialitătii.
(2) În scopul promovării intereselor si apărării drepturilor salariatilor, confidentialitatea salariilor nu poate fi opusă sindicatelor sau, după caz, reprezentantilor salariatilor, în strictă legătură cu interesele acestora si în relatia lor directă cu angajatorul.


CAPITOLUL II

Salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată


Art. 159. – (1) Salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabileste prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor si a patronatelor. În cazul în care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de bază minim brut orar se calculează prin raportarea salariului de bază minim brut pe tară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.
(2) Angajatorul nu poate negocia si stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe tară.
(3) Angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de bază minim brut pe tară. Aceste dispozitii se aplică si în cazul în care salariatul este prezent la lucru, în cadrul programului, dar nu poate să îsi desfăsoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu exceptia grevei.

(4) Salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată este adus la cunostintă salariatilor prin grija angajatorului.

Art. 160. – Pentru salariatii cărora angajatorul, conform contractului colectiv sau individual de muncă, le asigură hrană, cazare sau alte facilităti, suma în bani cuvenită pentru munca prestată nu poate fi mai mică decât salariul minim brut pe tară prevăzut de lege.

CAPITOLUL III

Plata salariului

Art. 161. – (1) Salariul se plăteste în bani cel putin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz.
(2) Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar, în cazul în care această modalitate este prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil.
(3) Plata în natură a unei părti din salariu, în conditiile stabilite la art. 160, este posibilă numai dacă este prevăzută expres în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă.
(4) Întârzierea nejustificată a plătii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Art. 162. – (1) Salariul se plăteste direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta.
(2) În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt plătite, în ordine, sotului supravietuitor, copiilor majori ai defunctului sau părintilor acestuia. Dacă nu există nici una dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt plătite altor mostenitori, în conditiile dreptului comun.

Art. 163. – (1) Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plată, precum si prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plătii către salariatul îndreptătit.
(2) Statele de plată, precum si celelalte documente justificative se păstrează si se arhivează de către angajator în aceleasi conditii si termene ca în cazul actelor contabile, conform legii.

Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă si exigibilă si a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă. (3) În cazul pluralitătii de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine:

a) obligatiile de întretinere, conform Codului familiei;

b) contributiile si impozitele datorate către stat;

c) daunele cauzate proprietătii publice prin fapte ilicite;

d) acoperirea altor datorii.
(4) Retinerile din salariu cumulate nu pot depăsi în fiecare lună jumătate din salariul net.

Continuare –>AICI
Posted by Admin   @   13 October 2007 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs