Sindicatele

Filed in CODUL MUNCII 2007 0 comments
Sindicatele si Reprezentantii Salariatilor
Art. 217. – (1) Sindicatele sunt persoane juridice independente, fără scop patrimonial, constituite în scopul apărării si promovării drepturilor colective si individuale, precum si a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor lor.
(2) Conditiile si procedura de dobândire a personalitătii juridice de către organizatiile sindicale se reglementează prin lege specială.
(3) Organizatiile sindicale au dreptul de a-si reglementa prin statutele proprii modul de organizare, asociere si gestiune, cu conditia ca statutele să fie adoptate printr-o procedură democratică, în conditiile legii.


Art. 218. – Sindicatele participă prin reprezentantii proprii, în conditiile legii, la negocierea si încheierea contractelor colective de muncă, la tratative sau acorduri cu autoritătile publice si cu patronatele, precum si în structurile specifice dialogului social.


Art. 219. – Sindicatele se pot asocia în mod liber, în conditiile legii, în federatii, confederatii sau uniuni teritoriale.


Art. 220. – Exercitiul dreptului sindical al salariatilor este recunoscut la nivelul tuturor angajatorilor, cu respectarea drepturilor si libertătilor garantate prin Constitutie si în conformitate cu dispozitiile prezentului cod si ale legilor speciale.


Art. 221. – (1) Este interzisă orice interventie a autoritătilor publice de natură a limita drepturile sindicale sau a le împiedica exercitarea lor legală.
(2) Este interzis, de asemenea, orice act de ingerintă al patronilor sau al organizatiilor patronale, fie direct, fie prin reprezentantii sau membrii lor, în constituirea organizatiilor sindicale sau în exercitarea drepturilor lor.


Art. 222. – La cererea membrilor lor, sindicatele pot să îi reprezinte pe acestia în cadrul conflictelor de drepturi.


Art. 223. – (1) Reprezentantilor alesi în organele de conducere ale sindicatelor li se asigură protectia legii contra oricăror forme de conditionare, constrângere sau limitare a exercitării functiilor lor.
(2) Pe toată durata exercitării mandatului, precum si pe o perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia reprezentantii alesi în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediati pentru motive care nu tin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesională sau pentru motive ce tin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariatii din unitate.
(3) Alte măsuri de protectie a celor alesi în organele de conducere ale sindicatelor sunt prevăzute în legi speciale si în contractul colectiv de muncă aplicabil.


CAPITOLUL III

Reprezentantii salariatilor


Art. 224. – (1) La angajatorii la care sunt încadrati mai mult de 20 de salariati si dacă nici unul nu este membru de sindicat, interesele acestora pot fi promovate si apărate de reprezentantii lor, alesi si mandatati special în acest scop.
(2) Reprezentantii salariatilor sunt alesi în cadrul adunării generale a salariatilor, cu votul a cel putin jumătate din numărul total al salariatilor.
(3) Reprezentantii salariatilor nu pot să desfăsoare activităti ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.


Art. 225. – (1) Pot fi alesi ca reprezentanti ai salariatilor salariatii care au împlinit vârsta de 21 de ani si care au lucrat la angajator cel putin un an fără întrerupere.
(2) Conditia vechimii prevăzute la alin. (1) nu este necesară în cazul alegerii reprezentantilor salariatilor la angajatorii nou-înfiintati.
(3) Numărul de reprezentanti alesi ai salariatilor se stabileste de comun acord cu angajatorul, în raport cu numărul de salariati ai acestuia.
(4) Durata mandatului reprezentantilor salariatilor nu poate fi mai mare de 2 ani.


Art. 226. – Reprezentantii salariatilor au următoarele atributii principale:
a) să urmărească respectarea drepturilor salariatilor, în conformitate cu legislatia în vigoare, cu contractul colectiv de muncă aplicabil, cu contractele individuale de muncă si cu regulamentul intern;
b) să participe la elaborarea regulamentului intern;
c) să promoveze interesele salariatilor referitoare la salariu, conditii de muncă, timp de muncă si timp de odihnă, stabilitate în muncă, precum si orice alte interese profesionale, economice si sociale legate de relatiile de muncă;
d) să sesizeze inspectoratul de muncă cu privire la nerespectarea dispozitiilor legale si ale contractului colectiv de muncă aplicabil.


Art. 227. – Atributiile reprezentantilor salariatilor, modul de îndeplinire a acestora, precum si durata si limitele mandatului lor se stabilesc în cadrul adunării generale a salariatilor, în conditiile legii.


Art. 228. – Timpul alocat reprezentantilor salariatilor în vederea îndeplinirii mandatului pe care l-au primit este de 20 de ore pe lună si se consideră timp efectiv lucrat, fiind salarizat corespunzător.


Art. 229. – Pe toată durata exercitării mandatului reprezentantii salariatilor nu pot fi concediati pentru motive care nu tin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesională sau pentru motive ce tin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariati.

Continuare –>AICI
Posted by Admin   @   13 October 2007 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs