Protectia Consumatorilor

Filed in Legea nr. 37/2003 OPC , Protectia Consumatorilor 0 comments
Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor
(publicata in Monitorul Oficial nr. 212 din 28 luna 1992)

ART. 1 Statutul, prin mijloacele prevazute de lege, protejeaza cetatenii in calitatea lor de consumatori, asigurind cadrul necesar accesului neingradit la produse si servicii, informarii lor complete despre caracteristicile esentiale ale acestora, apararii si asigurarii drepterilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice impotriva unor practici abuzive, participarii acestora la fundamentarea si luarea deciziilor ce ii intereseaza in calitate de consumator.

ART. 2 In sensul prezentei ordonante se intelege: consumator: persoana fizica care dobindeste, utilizeaza ori consuma, ca destinatar final, produse obtinute de la agenti economici sau care beneficiaza de servicii prestate de acestia; agent economic: orice persoana fizica sau juridica care produce, importa, transporta, depozireaza sau comercializeaza produse ori parti din acestea, ori presteaza servicii; produs: bun material destinat consumatorului sau utilizarii finale individuale sau colective; serviciu: activitate, alta decit cea din care rezulta produse, efectuata in scopul satisfacerii unor necesitati ale consumatorilor; declaratie de conformitate: declaratie facuta de catre un agent economic, prin care acesta informeaza, pe proprie raspundere, asupra faptului ca un produs sau un serviciu este conform unei norme sau altui document specificat termen de garantie: limita de timp, stabilita de catre producator, in cadrul careia produsul achizitionat trebuie sa-si pastreze caracteristicile calitative prescrise, iar cumparatorul are dreptul la remedierea sau inlocuirea gratuita a acestuia, daca deficientele nu-i sint imputabile, perioada de garantie curge de la data dobindirii produsului de catre consumator; termen de valabilitate: limita de timp, stabilita de catre producator, in care produsul poate fi consumat si in care acestea trebuie sa-si mentina caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si consum; durata medie de utilizare: intervalul de timp, stabilit in documentele tehnice normative sau declarat de catre producator ori convenit intre parti, in cadrul caruia produsele, altele decit cele cu termen de valabilitate, trebuie sa-si mentina caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si exploatare; viciu ascuns: deficienta calitativa a unui produs livrat sau serviciu pres tat care, existind in momentul predarii ori executarii, nu a fost cunoscut si nici nu putea fi cunoscut de catre consumator prin mijloacele obisnuite de verificare.

ART. 3 Drepturile fundamentale ale consumatorilor sint:
a)de a fi protejati impotriva riscului de a achizitiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea sa le prejudicieze viata, sanatatea sau securitatea ori sale afecteze drepturile si interesele legitime;
b)de a fi informati complet, corect si precis asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor, astfel incit decizia pe care o adopta in legatura cu acestea sa corespunda cit mai bine nevoilor lor, precum si de a fi educati in calitatea lor de consumatori;
c) de a avea acces la piete care le asigura o gama variata de produse si ser vicii de calitate;
d)de a fi despagubiti pentru prejudiciile generate de calitatea necorespunzatoare a produselor si serviciilor, folosind in acest scop mijloacele preva zute de lege;

CAPITOLUL 2 Protectia vietii, sanatatii si securitatii consumatorilor

ART. 4 Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii care, utilizate in conditii normale, pot pune in pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor.

ART.5 Produsele se comercializeaza numai in cadrul termenului de valabilitate stabilit.Se interzice producerea sau comercializarea produselor falsificate sau substituite.

ART. 6 Guvernul, prin organismele sale specializate, stabileste norme si reglementari specifice sau le imbunatateste pe cele existente, cind situatia o impune cu privire la:
a)falsificarea, importul, conservarea, ambalarea, etichetarea, manipularea, transportul, depozitarea, pregatirea pentru vinzare si vinzarea produselor;
b)furnizarea si utilizarea produselor, precum si prestarea serviciilor, in conditii optime, in mod deosebit a celor care pot afecta viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor.Normele si reglementarile se refera la grupe de produse si servicii care, anual, sint nominalizate si actualizate de catre Guvern, daca acest lucru se impune.

ART. 7 Agentii economici sint obligati:
a) sa comercializeze numai produse si servicii testate si certificate conform normelor legale si care respecta conditiile calitative prevazute in con tracte, astfel incit acestea sa nu afecteze viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor;
b) sa opreasca livrarilor, respectiv sa retraga de pe piata sau de la beneficiari produsele la care organismele abilitate de lege sau specialistii proprii au constatat neindeplinirea caracterisicilor calitative prescrise sau care ar putea afecta viata, sanatatea ori securitatea consumatorilor;
c) sa anunte, imediat, existenta pe piata a orcarui produs de care au cunostinta ca a afectat viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor;
d)sa asigure conditii igienico-sanitare in productie, pe timpul transportului, manipularii, depozitarii si desfacerii, conform normelor sanitare in vigoare.

CAPITOLUL 3 Protectia intereselor economice ale consumatorilor

ART. 8 Guvernul adopta reglementari specifice in scopul prevenirii si combaterii practicilor ce dauneaza intereselor economice ale consumatorilor.

ART. 9 In relatiile cu consumatorii, agentii economici au obligatia de a se comporta in mod corect si de a nu folosi practici comerciale abuzive.
ART. 10 Drepturile consumatorilor, la incheierea contractului sint:a) libertatea de a lua decizii, la achizitionarea de produse si servicii, fara a li se impune in contracte clauze care pot favoriza folosirea unot tehnici abuzive in vinzare, de natura a influenta optiunea acestora;b) de a beneficia de o redactare clara si precisa a clauzelor contractuale, inclusiv a celor privind caracteristicile calitative si conditiile de garantie, indicarea exacta a pretului sau tarifului, precum si stabilirea cu exactitate a conditiilor de credit si a dobinzilor;c) de a fi exonerati de plata produselor si serviciilor care nu au fost solicitate si acceptate;d) de a fi despagubiti pentru daunele provocate de produsele sau serviciile care nu corespund clauzelor contractuale;e) de a li se asigura service-ul necesar si piesele de schimb pe toata durata medie de utilizare a produsului, stabilita in documentele tehnice normative sau declarata de catre producator ori convenita de parti;f) de a plati, pentru produsele sau serviciile de care beneficiaza, sume sta bilite cu exactitate, in prealabil; majorarea pretului stabilit initial este posibila numai cu acordul consumatorului.
ART. 11 Produsele si serviciile oferite consumatorilor se masoara cu mijloace de masurare si control adecvate, verificate metrologic, potrivit reglementarilor legale.
ART. 12 Consumatorii au dreptul de a pretinde agentilor economici remedierea sau inlocuirea gratuita a produselor si serviciilor obtinute, precum si despagubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficientelor constatate in cadrul termenului de garantie sau de valabilitate. Dupa expirarea acestui termen, consumatorii pot pretinde remedierea sau inlocuirea produselor care nu pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost realizate, ca urmare a unor vicii ascunse aparute pe durata medie de utilizare a acestora.
ART. 13 Remedierea deficientelor aparute in cadrul termenelor de garantie la produsele de larg consum, inclusiv a celor de folosinta indelungata, si care nu sint imputabile consumatorilor, se face intr-un termen maxim, stabilit de catre organul administratiei publice abilitat sa indeplineasca politica de protectie a consumatorului; pentru celelelte produse, termenul va fi cel stabilit prin contract.In cazul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit la alineatul precedent curge de la data finalizarii expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic neutru.
ART. 14 In cazul produselor la care timpul de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in cadrul termenului de garantie depaseste 10% din acest termen, precum si in cazul produselor alimentare, farmaceutice sau cosmetice care prezinta abateri fata de caracteristicile calitative prescrise, vinzatorul este obligat, la cererea consumatorului, sa le inlocuiasca sau sa restituie contravaloarea acestora.Timpul de nefunctionare, mentionat la alineatul precedent, prelungeste in mod corespunzator termenul de garantie si curge din momentul sesizarii vinzatorului pina la aducerea produsului in stare de utilizare normala.
ART. 15 Restituirea contravalorii sau inlocuirea produsului achizitionat ori a serviciului prestat se face imediat dupa constatarea imposibilitatii folosirii acestuia, daca aceasta situatie nu este imputabila consumatorului.
ART. 16 Consumatorul poate solicita plata unor despagubiri, potrivit clauzelor contractuale sau dispozitiilor legale, in cazul remedierii ori inlocuirii produselor sau serviciilor necorespunzatoare.

ART. 17 Vinzatorul asigura toate operatiunile necesare repunerii in functiune, inlocuirii produselor ori remedierii serviciilor reclamate in cadrul termenului de garantie sau valabilitate, respectiv pentru vicii ascunse in cadrul duratei medii de utilizare, precum si a celor ocazionate de transportul, manipularea, diagnosticarea, expertizarea, demontarea, montarea si ambalarea acestora; vinzatorul suporta cheltuielile legate de acestea, situatie carte nu il exonereaza de raspundere pe producator.

Posted by Admin   @   15 October 2007 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs