Codul rutier 2007

Filed in Codul Rutier al Romaniei 2007 0 comments
Codul rutier 2007 – Reguli de circulatie
CAPITOLUL V Reguli de circulatie
SECTIUNEA 1 Reguli generale
Art. 96. – (1) Participantii la trafic sunt obligati sã anunte administratorul drumului public ori cea mai apropiatã unitate de politie atunci când au cunostintã despre existenta pe drum a unui obstacol sau a oricãrei alte situatii periculoase pentru fluenta si siguranta circulatiei. (2) Se interzice oricãrei persoane sã arunce, sã lase sau sã abandoneze obiecte, materiale ori substante sau sã creeze obstacole pe drumul public. Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligatã sã îl înlãture si, dacã nu este posibil, sã si semnalizeze prezenta si sã anunte imediat administratorul drumului public si cea mai apropiatã unitate de politie.
Art. 97. – (1) Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înãltimea sub 150 cm trebuie sã poarte centuri de sigurantã adaptate greutãtii si dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transportã numai în dispozitive de retinere omologate. (2) Conducãtorilor de autovehicule le este interzis sã transporte copii cu vârstã de pânã la 12 ani pe scaunul din fatã, chiar dacã sunt tinuti în brate de persoane majore, în timpul deplasãrii pe drumurile publice. (3) Se interzice conducãtorilor de autovehicule, precum si persoanelor care ocupã scaunul din fatã sã tinã în brate animale în timpul deplasãrii pe drumurile publice. (4) Se excepteazã de la obligatia de a purta centura de sigurantã: a) conducãtorii de autoturisme pe timpul executãrii manevrei de mers înapoi sau care stationeazã; b) femeile în stare vizibilã de graviditate; c) conducãtorii de autoturisme care executã servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transportã pasageri; d) persoanele care au certificat medical în care sã fie mentionatã afectiunea care contraindicã purtarea centurii de sigurantã; e) instructorii auto, pe timpul pregãtirii practice a persoanelor care învatã sã conducã un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autoritãtii competente în timpul desfã.urãrii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere. (5) Persoanele prevãzute la alin. (4) lit. d) sunt obligate sã aibã asupra lor certificatul medical, în continutul cãruia trebuie sã fie mentionatã durata de valabilitate a acestuia. (6) Afectiunile medicale pentru care se acordã scutire de la portul centurii de sigurantã, precum si modelul certificatului medical se stabilesc prin ordin al ministrului sãnãtãtii publice, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 98. – (1) Se interzice transportul pe motociclete si pe mopede a mai multe persoane decât locurile stabilite prin constructie, precum si al obiectelor voluminoase. (2) Copiii în vârstã de pânã la 7 ani, dacã sunt tinuti în brate, precum si cei de pânã la 14 ani se transportã numai în atasul motocicletelor.
Art. 99. – (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculãrii sau înregistrãrii, cu exceptia bicicletelor si a celor trase sau împinse cu mâna, este permisã numai în timpul zilei. (2) Se interzice conducãtorilor vehiculelor prevãzute la alin. (1) sã circule cu acestea cu o vitezã mai mare de 30 km/h.
SECTIUNEA a 2-a
Utilizarea pãrtii carosabile
Art. 100. – Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, pãrtile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru mopede, biciclete si celelalte vehicule fãrã motor, acestea pot fi conduse si pe acostament în sensul de mers, dacã circulatia se poate face fãrã pericol.
Art. 101. – Când drumul are douã sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele se conduc pe banda situatã lângã acostament sau bordurã. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre stânga, dacã banda de circulatie utilizatã este ocupatã, cu obligatia de a reveni pe banda din dreapta atunci când acest lucru este posibil.
Art. 102. – Vehiculele grele, lente sau cu mase ori gabarite depãsite sau cele care se deplaseazã cu vitezã redusã trebuie conduse numai pe banda de lângã acostament sau bordurã, dacã în sensul de mers nu este amenajatã o bandã destinatã acestora.
Art. 103. – Pe drumul public cu cel mult douã benzi pe sens si cu o a treia bandã pe care este amplasatã linia tramvaiului lângã axa drumului, conducãtorii de vehicule pot folosi aceastã bandã, cu obligatia sã lase liberã calea tramvaiului, la apropierea acestuia.
Art. 104. – Vehiculele care efectueazã transport public de persoane se conduc pe banda rezervatã acestora, dacã o astfel de bandã existã si este semnalizatã ca atare. Pe aceeasi bandã pot circula si autovehiculele cu regim de circulatie prioritarã când se deplaseazã în actiuni de interventii sau în misiuni care au caracter de urgentã.
Art. 105. – Se interzice intrarea într-o intersectie chiar dacã semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite, dacã din cauza aglomerãrii circulatiei conducãtorul de vehicul riscã sã rãmânã imobilizat, stânjenind sau împiedicând desfãsurarea traficului.
SECTIUNEA a 3-a
Reguli pentru circulatia vehiculelor
§ 1. Pozitii în timpul mersului si circulatia pe benzi
Art. 106. – (1) Pe un drum public prevãzut cu minimum 3 benzi pe sens, când conducãtorii a douã autovehicule circulã în aceeasi directie, dar pe benzi diferite, si intentioneazã sã se înscrie pe banda liberã dintre ei, cel care circulã pe banda din dreapta este obligat sã permitã celui care vine din stânga sã ocupe acea bandã. (2) Pe drumul public cu mai multe benzi, conducãtorii de autovehicule care circulã pe o bandã care se sfârseste, pentru a se continua deplasarea pe banda din stânga trebuie sã permitã trecerea vehiculelor care circulã pe acea bandã.
Art. 107. – (1) La intersectiile prevãzute cu indicatoare si/sau cu marcaje pentru semnalizarea directiei de mers, conducãtorii de vehicule trebuie sã se încadreze pe benzile corespunzãtoare directiei de mers voite cu cel putin 50 m înainte de intersectie si sunt obligati sã respecte semnificatia indicatoarelor si marcajelor. (2) La intersectiile fãrã marcaje de delimitare a benzilor, conducãtorii vehiculelor ocupã în mers, cu cel putin 50 m înainte de intersectie, urmãtoarele pozitii: a) rândul de lângã bordurã sau acostament, cei care vor sã schimbe directia de mers spre dreapta; b) rândul de lângã axa drumului sau de lângã marcajul de separare a sensurilor, cei care vor sã schimbe directia de mers spre stânga. Când circulatia se desfãsoarã pe drumuri cu sens unic, conducãtorii de vehicule care intentioneazã sã vireze la stânga sunt obligati sã ocupe rândul de lângã bordura sau acostamentul din partea stângã; c) oricare dintre rânduri, cei care vor sã meargã înainte. (3) Dacã în intersectie circulã si tramvaie, iar spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe douã sau mai multe rânduri, toti conducãtorii de vehicule, indiferent de directia de deplasare, vor circula pe un singur rând, lãsând liber traseul tramvaiului. (4) În cazul în care tramvaiul este oprit într-o statie fãrã refugiu pentru pietoni, vehiculele trebuie sã opreascã în ordinea sosirii, în spatele acestuia, si sã îsi reia deplasarea numai dupã ce usile tramvaiului au fost închise si s-au asigurat cã nu pun în pericol siguranta pietonilor angajati în traversarea drumului public.
Art. 108. – Schimbarea directiei de mers prin virare la dreapta sau la stânga este interzisã în locurile unde sunt instalate indicatoare cu aceastã semnificatie.
Art. 109. – Dacã în apropierea unei intersectii este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care obligã sã se circule într-o anumitã directie, vehiculele trebuie sã fie conduse numai în directia sau directiile indicate.
Art. 110. – (1) În situatiile în care existã benzi speciale pentru executarea manevrei, schimbarea directiei de deplasare se face prin stânga centrului imaginar al intersectiei, iar dacã existã un marcaj de ghidare, cu respectarea semnificatiei acestuia. (2) Schimbarea directiei de mers spre stânga, în cazul vehiculelor care intrã într-o intersectie circulând pe acelasi drum în aliniament, dar din sensuri opuse, se efectueazã prin stânga centrului intersectiei, fãrã intersectarea traiectoriei acestora. (3) Amenajãrile rutiere sau obstacolele din zona medianã a pãrtii carosabile se ocolesc prin partea dreaptã.
Art. 111. – Se interzice circulatia participantilor la trafic pe sectoarele de drum public la începutul cãrora sunt instalate indicatoare ce interzic accesul.

§ 2. Semnalele conducãtorilor de vehicule

Art. 112. – Conducãtorii de vehicule semnalizeazã cu mijloacele de avertizare luminoasã, sonorã sau cu bratul, dupã caz, înaintea efectuãrii oricãrei manevre sau pentru evitarea unui pericol imediat.
Art. 113. – (1) Mijloacele de avertizare sonorã trebuie folosite de la o distantã de cel putin 25 m fatã de cei cãrora li se adreseazã, pe o duratã de timp care sã asigure perceperea semnalului si fãrã sã si determine pe acestia la manevre ce pot pune în pericol siguranta circulatiei. (2) Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonorã nu poate fi folositã în zonele de actiune a indicatorului “Claxonarea interzisã“. (3) Se excepteazã de la prevederile alin. (2): a) conducãtorii autovehiculelor cu regim de circulatie prioritarã când se deplaseazã în actiuni de interventii sau în misiuni care au caracter de urgentã; b) conducãtorii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat.
Art. 114. – (1) Conducãtorii de autovehicule, tramvaie si mopede sunt obligati sã foloseascã instalatiile de iluminare si/sau semnalizare a acestora, dupã cum urmeazã: a) luminile de pozitie sau de stationare pe timpul imobilizãrii vehiculului pe partea carosabilã în afara localitãtilor, de la lãsarea serii si pânã în zorii zilei, ziua când plouã torential, ninge abundent sau este ceatã densã ori în alte conditii care reduc vizibilitatea pe drumul public; b) luminile de întâlnire sau de drum, în mers, atât în localitãti, cât si în afara acestora, dupã gradul de iluminare a drumului public; c) luminile de întâlnire si cele de ceatã pe timp de ceatã densã; d) luminile de întâlnire ale autovehiculelor care însotesc coloane militare sau cortegii, transportã grupuri organizate de persoane si cele care tracteazã alte vehicule sau care transportã mãrfuri ori produse periculoase, în timpul zilei; e) luminile de întâlnire atunci când plouã torential, ninge abundent ori în alte conditii care reduc vizibilitatea pe drum; f) luminile pentru mersul înapoi atunci când vehiculul este manevrat cãtre înapoi; g) luminile indicatoare de directie pentru semnalizarea schimbãrii directiei de mers, inclusiv la punerea în miscarea vehiculului de pe loc. (2) Pe timpul noptii, la apropierea a douã vehicule care circulã din sensuri opuse, conducãtorii acestora sunt obligati ca de la o distantã de cel putin 200 m sã foloseascã luminile de întâlnire concomitent cu reducerea vitezei. Când conducãtorul de autovehicul se apropie de un autovehicul care circulã în fata sa, acesta este obligat sa foloseascã luminile de întâlnire de la o distantã de cel putin 100 m. (3) Pe timpul noptii sau în conditii de vizibilitate redusã conducãtorii de autovehicule si tramvaie care se apropie de o intersectie nedirijatã prin semnale luminoase sau de cãtre politisti sunt obligati sã semnalizeze prin folosirea alternantã a luminilor de întâlnire cu cele de drum dacã nu încalcã astfel prevederile alin. (2). (4) Pe timpul noptii sau în conditii de vizibilitate redusã autovehiculele sau remorcile cu defectiuni la sistemul de iluminare si semnalizare luminoasã nu pot fi conduse sau remorcate fãrã a avea în functiune pe partea stângã, în fatã o luminã de întâlnire si în spate una de pozitie. (5) Luminile de avarie se folosesc în urmãtoarele situatii: a) când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilã; b) când vehiculul se deplaseazã foarte lent si/sau constituie el însusi un pericol pentru ceilalti participanti la trafic; c) când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat. (6) În situatiile prevãzute la alin. (5), conducãtorii de autovehicule, tramvaie sau mopede trebuie sã punã în functiune luminile de avarie, în mod succesiv, în ordinea opririi si în cazul în care aceastã manevrã este impusã de blocarea circulatiei pe sensul de mers. (7) Când circulã prin tunel conducãtorul de vehicul este obligat sã foloseascã luminile de întâlnire.
Art. 115. – Un vehicul poate fi oprit sau stationat cu toate luminile stinse, în locurile în care aceste manevre sunt permise, atunci când se aflã: a) pe un drum iluminat, astfel încât vehiculul este vizibil de la o distantã de cel putin 50 m; b) în afara pãrtii carosabile, pe un acostament consolidat; c) în localitãti, la marginea pãrtii carosabile, în cazul motocicletelor cu douã roti, fãrã ata. si a mopedelor, care nu sunt prevãzute cu sursã de energie.
Art. 116. – (1) Conducãtorii de vehicule sunt obligati sã semnalizeze schimbarea directiei de deplasare, depãsirea, oprirea si punerea în mi.care. (2) Intentia conducãtorilor de autovehicule, tramvaie sau mopede de a schimba directia de mers, de a iesi dintr-un rând de vehicule stationate sau de a intra într-un asemenea rând, de a trece pe o altã bandã de circulatie sau de a vira spre dreapta ori spre stânga sau care urmeazã sã efectueze întoarcere, depãsire ori oprire se semnalizeazã prin punerea în functiune a luminilor indicatoare de directie cu cel putin 50 m în localitãti si 100 m în afara localitãtilor, înainte de începerea efectuãrii manevrelor. (3) Reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor, tramvaielor sau mopedelor pe partea carosabilã se semnalizeazã cu lumina rosie din spate.
Art. 117. – (1) Conducãtorii vehiculelor cu douã roti, precum si ai celor cu tractiune animalã ori ai celor trase sau împinse cu mâna sunt obligati sã efectueze urmãtoarele semnale: a) bratul stâng întins orizontal atunci când intentioneazã sã schimbe directia de mers spre stânga sau de a depãsi; b) bratul drept întins orizontal atunci când intentioneazã sã schimbe directia de mers spre dreapta; c) bratul drept întins orizontal balansat în plan vertical atunci când intentioneazã sã opreascã. (2) Semnalele prevãzute la alin. (1) trebuie efectuate cu cel putin 25 m înainte de efectuarea manevrelor.

§ 3. Depãsirea

Art. 118. – Conducãtorul de vehicul care efectueazã depãsirea este obligat: a) sã se asigure cã acela care îl urmeazã sau îl precedã nu a semnalizat intentia începerii unei manevre similare si cã poate depãsi fãrã a pune în pericol sau fãrã a stânjeni circulatia din sens opus; b) sã semnalizeze intentia de efectuare a depãsirii; c) sã pãstreze în timpul depãsirii o distantã lateralã suficientã fatã de vehiculul depãsit; d) sã reintre pe banda sau în sirul de circulatie initial dupã ce a semnalizat si s-a asigurat cã poate efectua aceastã manevrã în conditii de sigurantã pentru vehiculul depãsit si pentru ceilalti participanti la trafic.
Art. 119. – Conducãtorul de vehicul care urmeazã sã fie depãsit este obligat: a) sã nu mãreascã viteza de deplasare; b) sã circule cât mai aproape de marginea din dreapta a pãrtii carosabile sau a benzii pe care se deplaseazã.
Art. 120. – (1) Se interzice depãsirea vehiculelor: a) în intersectii cu circulatia nedirijatã; b) în apropierea vârfurilor de rampã, când vizibilitatea este redusã sub 50 m; c) în curbe si în orice alte locuri unde vizibilitatea este redusã sub 50 m; d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri si în tuneluri. Prin exceptie, pot fi depãsite în aceste locuri vehiculele cu tractiune animalã, motocicletele fãrã atas, mopedele si bicicletele, dacã vizibilitatea asupra drumului este asiguratã pe o distantã mai mare de 20 m, iar lãtimea drumului este de cel putin 7 m; e) pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare si marcaje; f) pe trecerile la nivel cu calea feratã curentã si la mai putin de 50 m înainte de acestea; g) în dreptul statiei pentru tramvai, atunci când acesta este oprit, iar statia nu este prevãzutã cu refugiu pentru pietoni; h) în zona de actiune a indicatorului “Depãsirea interzisã“; i) când pentru efectuarea manevrei se încalcã marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circulã, chiar si partial, pe sensul opus, ori se încalcã marcajul care delimiteazã spatiul de interzicere; j) când din sens opus se apropie un alt vehicul, iar conducãtorul acestuia este obligat sã efectueze manevre de evitare a coliziunii; k) pe sectorul de drum unde s-a format o coloanã de vehicule în asteptare, dacã prin aceasta se intrã pe sensul opus de circulatie. (2) Se interzice depãsirea coloanei oficiale.

§ 4. Viteza si distanta între vehicule

Art. 121. – (1) Conducãtorii de vehicule sunt obligati sã respecte viteza maximã admisã pe sectorul de drum pe care circulã si pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum si cea impusã prin mijloacele de semnalizare. (2) Nerespectarea regimului de vitezã stabilit conform legii se constatã de cãtre politistii rutieri, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic. (3) Administratorul drumului public este obligat sã instaleze indicatoare pentru reglementarea regimului de vitezã. (4) În afara localitãtilor, înaintea statiilor mijloacelor de transport public de persoane si/sau a trecerilor pentru pietoni, la o distantã de 100 m fatã de acestea, administratorul drumului este obligat sã realizeze amenajãri rutiere pentru reducerea vitezei de deplasare a vehiculelor.
Art. 122. – Se interzice conducãtorilor de vehicule sã reducã brusc viteza ori sã efectueze o oprire neasteptatã, fãrã motiv întemeiat.
Art. 123. – Conducãtorul de vehicul este obligat sã circule cu o vitezã care sã nu depãseascã 30 km/h în localitãti sau 50 km/h în afara localitãtilor, în urmãtoarele situatii: a) la trecerea prin intersectiile cu circulatie nedirijatã; b) în curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau în care vizibilitatea este mai micã de 50 m; d) la trecerea pe lângã grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, indiferent dacã acestea se aflã în mers sau stationeazã pe partea carosabilã a drumurilor cu o singurã bandã de circulatie pe sens; e) la trecerea pe lângã animale care sunt conduse pe partea carosabilã sau pe acostament; f) când partea carosabilã este acoperitã cu polei, gheatã, zãpadã bãtãtoritã, m‚zgã sau piatrã cubicã umedã; g) pe drumuri cu denivelãri, semnalizate ca atare; h) în zona de actiune a indicatorului de avertizare “Copii“ în intervalul orar 7,00-22,00, precum si a indicatorului “Accident“; i) la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare si marcaje, când drumul public are cel mult o bandã pe sens, iar pietonii aflati pe trotuar, în imediata apropiere a pãrtii carosabile, intentioneazã sã se angajeze în traversare; j) la schimbarea directiei de mers prin viraje; k) când vizibilitatea este sub 100 m în conditii de ceatã, ploi torentiale, ninsori abundente.
Art. 124. – Administratorul drumului public este obligat ca în locurile prevãzute la art. 123 sã instaleze indicatoare de avertizare si sã ia mãsuri pentru realizarea de amenajãri rutiere care sã determine conducãtorii de vehicule sã reducã viteza de deplasare.

§ 5. Reguli referitoare la manevre

Art. 125. – Pentru a putea întoarce vehiculul de pe un sens de mers pe celãlalt prin manevrare înainte si înapoi sau prin viraj, conducãtorul acestuia este obligat sã semnalizeze si sã se asigu e cã din fatã, din spate sau din lateral nu circulã în acel moment niciun vehicul.
Art. 126. – Se interzice întoarcerea vehiculului: a) în locurile în care este interzisã oprirea voluntarã a vehiculelor, cu exceptia cazurilor prevãzute la art. 142 lit. f); b) în intersectiile în care este interzis virajul la stânga, precum si în cele în care, pentru efectuare, este necesarã manevrarea înainte si înapoi a vehiculului; c) în locurile unde soliditatea drumului nu permite; d) pe drumurile cu sens unic; e) pe marcajul pietonal; f) în locurile în care este instalat indicatorul îÎntoarcerea interzisã“.
Art. 127. – (1) Pe drumurile publice înguste si/sau cu declivitate, unde trecerea vehiculelor care circulã din sensuri opuse, unele pe lângã altele, este imposibilã sau periculoasã, se procedeazã dupã cum urmeazã: a) la întâlnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul conducãtorul acestuia din urmã trebuie sã manevreze cu spatele; b) la întâlnirea unui vehicul greu cu un vehicul u.or, conducãtorul acestuia din urmã trebuie sã manevreze cu spatele; c) la întâlnirea unui vehicul care efectueazã transport public de persoane cu un vehicul de transport mãrfuri conducãtorul acestuia din urmã trebuie sã manevreze cu spatele. (2) În cazul vehiculelor de aceeasi categorie, obligatia de a efectua o manevrã de mers înapoi revine conducãtorului care urcã, cu exceptia cazului când este mai usor si existã conditii pentru conducãtorul care coboarã sã execute aceastã manevrã, mai ales atunci când se aflã aproape de un refugiu.
Art. 128. – (1) Se interzice mersul înapoi cu vehiculul: a) în cazurile prevãzute la art. 126, cu exceptia lit. d); b) pe o distantã mai mare de 50 m; c) la iesirea de pe proprietãti alãturate drumurilor publice. (2) În locurile în care mersul înapoi este permis, dar vizibilitatea în spate este împiedicatã, vehiculul poate fi manevrat înapoi numai atunci când conducãtorul acestuia este dirijat de cel putin o persoanã aflatã în afara vehiculului. (3) Persoana care dirijeazã manevrarea cu spatele a unui vehicul este obligatã sã se asigure cã manevra se efectueazã fãrã a pune în pericol siguranta participantilor la trafic. (4) Mersul înapoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se recomandã dotarea autovehiculelor si cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre.

§ 6. Intersectii si obligatia de a ceda trecerea

Art. 129. – (1) Vehiculul care circulã pe un drum public pe care este instalat unul dintre indicatoarele având semnificatia: “Drum cu prioritate“, “Intersectie cu un drum fãrã prioritate“ sau “Prioritate fatã de circulatia din sens invers“ are prioritate de trecere. (2) Când douã vehicule urmeazã sã se întâneascã într-o intersectie dirijatã prin indicatoare, venind de pe douã drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceeasi semnificatie, vehiculul care vine din dreapta are prioritate.
Art. 130. – Conducãtorul de vehicul care se apropie de intrareaîntr-o intersectie, simultan cu un autovehicul cu regim de circulatie prioritarã care are în functiune semnalele luminoase si sonore, are obligatia sã si acorde prioritate de trecere.
Art. 131. – (1) La apropierea de o statie pentru mijloace de transport public de persoane prevãzutã cu alveolã, din care conducãtorul unui astfel de vehicul semnalizeazã intentia de a iesi, conducãtorul vehiculului care circulã pe banda de lângã acostament sau bordurã este obligat sã reducã viteza si, la nevoie, sã opreascã pentru a-i permite reintrarea în trafic. (2) Conducãtorii de vehicule sunt obligati sã acorde prioritate de trecere pietonilor aflati pe partea carosabilã pentru a urca în tramvai sau dupã ce au coborât din acesta, dacã tramvaiul este oprit în statie fãrã refugiu.
Art. 132. – Conducãtorul vehiculului al cãrui mers înainte este obturat de un obstacol sau de prezenta altor participanti la trafic, care impune trecerea pe sensul opus, este obligat sã reducã viteza si, la nevoie, sã opreascã pentru a permite trecerea vehiculelor care circulã din sens opus. Art. 133. – În cazul prevãzut la art. 51 alin. (2), conducãtorii vehiculelor sunt obligati sã acorde prioritate de trecere participantilor la trafic cu care se intersecteazã si care circulã conform semnificatiei culorii semaforului care li se adreseazã.
Art. 134. – La iesirea din zonele rezidentiale sau pietonale, conducãtorii de vehicule sunt obligati sã acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor cu care se intersecteazã.
Art. 135. – Conducãtorul de vehicul este obligat sã acorde prioritate de trecere si în urmãtoarele situatii: a) la intersectia nedirijatã atunci când pãtrunde pe un drum national venind de pe un drum judetean, comunal sau local; b) la intersectia nedirijatã atunci când pãtrunde pe un drum judetean venind de pe un drum comunal sau local; c) la intersectia nedirijatã atunci când pãtrunde pe un drum comunal venind de pe un drum local; d) când urmeazã sã pãtrundã într-o intersectie cu circulatie în sens giratoriu fatã de cel care circulã în interiorul acesteia; e) când circulã în pantã fatã de cel care urcã, dacã pe sensul de mers al celui care urcã se aflã un obstacol imobil. În aceastã situatie manevra nu este consideratã depãsire în sensul prevederilor art. 120 lit. j); f) când se pune în miscare sau la pãtrunderea pe drumul public venind de pe o proprietate alãturatã acestuia fatã de vehiculul care circulã pe drumul public, indiferent de directia de deplasare; g) când efectueazã un viraj spre stânga sau spre dreapta si se intersecteazã cu un biciclist care circulã pe o pistã pentru biciclete, semnalizatã ca atare; h) pietonului care traverseazã drumul public, prin loc special amenajat, marcat si semnalizat corespunzãtor ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci când acesta se aflã pe sensul de mers al vehiculului.

§ 7. Trecerea la nivel cu calea feratã

Art. 136. – (1) La trecerea la nivel cu calea feratã curentã, conducãtorul de vehicul este obligat sã circule cu viteza redusã si sã se asigure cã din partea stângã sau din partea dreaptã nu se apropie un vehicul feroviar. (2) La traversarea cãii ferate, pietonii sunt obligati sã se asigure cã din stânga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar.
Art. 137. – (1) Conducãtorul de vehicul poate traversa calea feratã curentã prevãzutã cu bariere sau semibariere, dacã acestea sunt ridicate si semnalele luminoase si sonore nu functioneazã, iar semnalul cu lumina albã intermitentã cu cadenta lentã este în functiune. (2) Când circulatia la trecerea la nivel cu calea feratã curentã este dirijatã de agenti de cale feratã, conducãtorul de vehicul trebuie sã respecte semnalele acestora.
Art. 138. – (1) Conducãtorul de vehicul este obligat sã opreascã atunci când: a) barierele sau semibarierele sunt cobor‚te, în curs de coborâre sau de ridicare; b) semnalul cu lumini rosii si/sau semnalul sonor sunt în functiune; c) întâlneste indicatorul “Trecerea la nivel cu calea feratã simplã, fãrã bariere“, “Trecerea la nivel cu calea feratã dublã, fãrã bariere“ sau “Oprire“. (2) Vehiculele trebuie sã opreascã, în ordinea sosirii, în locul în care existã vizibilitate maximã asupra cãii ferate fãrã a trece de indicatoarele prevãzute la alin. (1) lit. c) sau, dupã caz, înaintea marcajului pentru oprire ori înaintea barierelor sau semibarierelor, când acestea sunt închise, în curs de coborâre sau de ridicare.
Art. 139. – (1) În cazul imobilizãrii unui vehicul pe calea feratã, conducãtorul acestuia este obligat sã scoatã imediat pasagerii din vehicul si sã elibereze platforma cãii ferate, iar când nu este posibil, sã semnalizeze prezenta vehiculului cu orice mijloc adecvat. (2) Participantii la trafic, care se gãsesc în apropierea locului unde un vehicul a rãmas imobilizat pe calea feratã, sunt obligati sã acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, când nu este posibil, pentru semnalizarea prezentei lui. (3) Conducãtorului de vehicul si este interzis sã treacã sau sã ocoleascã portile de gabarit instalate înaintea cãilor ferate electrificate, dacã înãltimea sau încãrcãtura vehiculului atinge ori depãseste partea superioarã a portii.
Art. 140. – (1) La intersectarea unui drum public cu o cale feratã industrialã, accesul vehiculelor feroviare se face numai dupã semnalizarea corespunzãtoare si din timp de cãtre cel putin un agent de cale feratã. (2) În cazul prevãzut la alin. (1), conducãtorii de vehicule sunt obligati sã se conformeze semnificatiei semnalelor agentilor de cale feratã.

§ 8. Oprirea, stationarea si parcarea

Art. 141. – (1) Conducãtorii autovehiculelor imobilizate pe drumurile publice, care se îndepãrteazã de acestea, sunt obligati sã actioneze frâna de ajutor, sã opreascã functionarea motorului si sã cupleze într-o treaptã de vitezã inferioarã sau în cea de parcare dacã autovehiculul are transmisie automatã. (2) În cazul imobilizãrii involuntare a autovehiculului în pantã sau în rampã, pe lângã obligatiile prevãzute la alin. (1) conducãtorul trebuie sã bracheze rotile directoare. (3) În cazul imobilizãrii involuntare a autovehiculului în pasaje subterane sau în tuneluri, conducãtorul acestuia este obligat sã opreascã functionarea motorului. (4) În localitãti, pe drumurile cu sens unic, oprirea sau stationarea voluntarã a vehiculelor este permisã si pe partea stângã, dacã rãmâne liberã cel putin o bandã de circulatie. (5) În afara localitãtilor oprirea sau stationarea voluntarã a vehiculelor se face în afara pãrtii carosabile, iar atunci când nu este posibil, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia. (6) Nu este permisã stationarea pe partea carosabilã, în timpul noptii, a tractoarelor, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a masinilor si utilajelor autopropulsate utilizate în lucrãri de constructii, agricole sau forestiere, a vehiculelor cu tractiune animalã ori a celor trase sau împinse cu mâna. (7) Nu este permisã oprirea sau stationarea în tuneluri. În situatii de urgentã sau de pericol conducãtorului de autovehicul si este permisã oprirea sau stationarea numai în locurile special amenajate si semnalizate corespunzãtor. În caz de imobilizare prelungitã a autovehiculului în tunel, conducãtorul de vehicul este obligat sã opreascã motorul.
Art. 142. – Se interzice oprirea voluntarã a vehiculelor: a) în zona de actiune a indicatorului “Oprirea interzisã“; b) pe trecerile la nivel cu calea feratã curentã si la o distantã mai micã de 50 m înainte si dupã acestea; c) pe poduri, pe si sub pasaje denivelate, precum si pe viaducte; d) în curbe si în alte locuri cu vizibilitate redusã sub 50 m; e) pe trecerile pentru pietoni ori la mai putin de 25 m înainte si înainte de acestea; f) în intersectii, inclusiv cele cu circulatie în sens giratoriu, precum si în zona de preselectie unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distantã mai micã de 25 m de coltul intersectiei; g) în statiile mijloacelor de transport public de persoane, precum si la mai putin de 25 m înainte si dupã acestea; h) în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilã, dacã prin aceasta se stânjeneste circulatia a douã vehicule venind din sensuri opuse, precum si în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducãtorii celorlalte vehicule care circulã în acelasi sens ar fi obligati, din aceastã cauzã, sã treacã peste acest marcaj; i) în locul în care se împiedicã vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos; j) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificatiile “Drum îngustat“, “Prioritate pentru circulatia din sens invers“ sau “Prioritate fatã de circulatia din sens invers“; k) pe pistele obligatorii pentru pietoni si/sau biciclisti ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare; l) pe platforma cãii ferate industriale sau de tramvai ori la mai putin de 50 m de acestea, dacã circulatia vehiculelor pe sine ar putea fi stânjenitã sau împiedicatã; m) pe partea carosabilã a autostrãzilor, a drumurilor expres si a celor nationale europene (E); n) pe trotuar, dacã nu se asigurã spatiu de cel putin 1 m pentru circulatia pietonilor; o) pe pistele pentru biciclete; p) în locurile unde este interzisã depãsirea. Art. 143. – Se interzice stationarea voluntarã a vehiculelor: a) în toate cazurile în care este interzisã oprirea voluntarã; b) în zona de actiune a indicatorului cu semnificatia “Stationarea interzisã“ si a marcajului cu semnificatia de interzicere a stationãrii; c) pe drumurile publice cu o lãtime mai micã de 6 m; d) în dreptul cãilor de acces care deservesc proprietãtile alãturate rumurilor publice; e) în pante si în rampe; f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificatia “Stationare alternantã“, în altã zi sau perioadã decât cea permisã, ori indicatorul cu semnificatia “Zona de stationare cu duratã limitatã“ peste durata stabilitã.
Art. 144. – (1) Administratorul drumului public este obligat sã delimiteze si sã semnalizeze corespunzãtor sectoarele de drum public unde este interzisã oprirea sau stationarea vehiculelor. (2) Administratorul drumului public poate permite oprirea sau stationarea, partial ori total, a unui vehicul pe trotuar, cu respectarea marcajului, iar în lipsa acestuia, numai dacã rãmâne liber cel putin un culoar de minimum 1 m lãtime înspre marginea opusã pãrtii carosabile, destinat circulatiei pietonilor.
Art. 145. – Se interzice conducãtorului de autovehicul si pasagerilor ca în timpul opririi sau stationãrii sã deschidã ori sã lase deschise usile acestuia sau sã coboare fãrã sã se asigure cã nu creeazã un pericol pentru circulatie.
Art. 146. – Circulatia vehiculelor si a pietonilor în spatiile special amenajate sau stabilite si semnalizate corespunzãtor se desfãsoarã conform normelor rutiere, pe întreaga perioadã cât parcãrile sunt deschise circulatiei publice.

§ 9. Alte obligatii si interdictii pentru conducãtorii de autovehicule si tramvaie

Art. 147. – Conducãtorul de autovehicul sau de tramvai este obligat: 1. sã aibã asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare si, dupã caz, atestatul profesional, precum si celelalte documente prevãzute de legislatia în vigoare; 2. sã circule numai pe sectoarele de drum pe care si este permis accesul si sã respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate si admise si/sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea competentã pentru autovehiculele conduse;3. sã verifice functionarea sistemului de lumini si de semnalizare, a instalatiei de climatizare, sã mentinã permanent curate parbrizul, luneta si geamurile laterale ale autovehiculului, precum si plãcutele cu numãrul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului si remorcii; 4. sã permitã controlul stãrii tehnice a vehiculului, precum si al bunurilor transportate, în conditiile legii; 5. sã se prezinte la verificarea medicalã periodicã, potrivit legii; 6. sã aplice pe parbrizul si pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conducãtorii de autovehicule începãtori, dacã are o vechime mai micã de un an de la obtinerea permisului de conducere.
Art. 148. – Se interzice conducãtorului de autovehicul sau de tramvai: 1. sã conducã un autovehicul sau tramvai cu dovada înlocuitoare a permisului de conducere eliberatã fãrã drept de circulatie sau a cãrei valabilitate a expirat; 2. sã transporte în autovehicul sau tramvai mai multe persoane decât numãrul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare; 3. sã transporte persoane în stare de ebrietate pe motocicletã sau în cabina ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de mãrfuri; 4. sã transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisternã, pe platformã, deasupra încãrcãturii, pe pãrtile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scãri si în remorcã, cu exceptia celei special amenajate pentru transportul persoanelor; 5. sã transporte copii în vârstã de pânã la 12 ani pe scaunul din fatã al autovehiculului, chiar dacã sunt tinuti în brate de persoane majore; 6. sã transporte în si pe autoturism obiecte a cãror lungime sau lãtime depãseste, împreunã cu încãrcãtura, dimensiunile acestuia; 7. sã deschidã usile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, sã porneascã de pe loc cu usile deschise; 8. sã aibã în timpul mersului preocupãri de naturã a-i distrage în mod periculos atentia ori sã foloseascã instalatii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în sigurantã a lui si a celorlalti participanti la trafic; 9. sã intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilã ori din care cad sau se scurg produse, substante ori materiale ce pot pune în pericol siguranta circulatiei; 10. sã aibã aplicate pe parbriz, lunetã sau pe geamurile laterale afi.e, reclame publicitare, înscrisuri ori accesorii, care restrâng sau estompeazã vizibilitatea conducãtorului ori a pasagerilor, atât din interior, cât si din exterior; 11. sã aibã aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, lunetã ori pe geamurile laterale, care restrâng sau estompeazã vizibilitatea, atât din interior, cât si din exterior, cu exceptia celor omologate si certificate, prin marcaj corespunzãtor, de cãtre autoritatea competentã; 12. sã aibã aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoasã, care diminueazã eficacitatea acestora, precum si pe plãcutele cu numãrul de înmatriculare sau de înregistrare, care împiedicã citirea numãrului de înmatriculare sau de înregistrare; 13. sã lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comandã, sã opreascã motorul ori sã decupleze transmisia în timpul mersului; 14. sã foloseascã în mod abuziv mijloacele de avertizare sonorã; 15. sã circule cu autovehiculul cu masa totalã maximã autorizatã mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zãpadã, gheatã sau polei, fãrã a avea montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate, în perioadele si pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului; 16. sã circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele prevãzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori care prezintã tãieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisã; 17. sã conducã un autovehicul care emanã noxe peste limita legalã admisã ori al cãrui zgomot în mers sau stationare depãseste pragul fonic prevãzut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologate; 18. sã circule cu autovehiculul având plãcutele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare, provizorii ori pentru probe deteriorate sau neconforme cu standardul; 19. sã sãvârseascã acte sau gesturi obscene, sã profereze injurii, sã adreseze expresii jignitoare ori vulgare celorlalti participanti la trafic;20. sã circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei; 21. sã arunce, pe drumurile publice, din autovehicul obiecte, materiale sau substante.
Art. 149. – (1) Conducãtorul de autovehicul sau de tramvai cu o vechime mai micã de un an de la data obtinerii permisului de conducere are obligatia de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbenã, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamãrii, de culoare neagrã, cu lungimea de 60 mm si diametrul punctului de 10 mm, dupã cum urmeazã: a) la motocicletã, în partea din spate lângã numãrul de înmatriculare; b) la autovehicul, pe parbriz în partea din dreapta jos si pe lunetã, în partea stângã jos; c) la autovehiculul care nu este prevãzut cu lunetã, pe parbriz în partea din dreapta jos si pe caroserie în partea din spate stânga sus; d) la tramvai, pe parbriz în partea din dreapta jos si pe luneta ultimului vagon în partea din spate stânga sus; e) la autovehiculul care tracteazã o remorcã, pe parbrizul autovehiculului în partea din dreapta jos si pe caroseria remorcii în partea din spate stânga sus. (2) Conducãtorului de vehicul prevãzut la alin. (1) si este interzis: a) sã conducã autovehicule care transportã mãrfuri sau produse periculoase; b) sã conducã vehicule destinate testãrii sau cele pentru probe; c) sã conducã vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de taxi. § 10. Circulatia vehiculelor destinate transportului de mãrfuri sau transportului public de persoane Art. 150. – (1) Încãrcãtura unui vehicul trebuie sã fie a.ezatã si, la nevoie, fixatã astfel încât: a) sã nu punã în pericol persoane ori sã nu cauzeze daune proprietãtii publice sau private; b) sã nu stânjeneascã vizibilitatea conducãtorului si sã nu pericliteze stabilitatea ori conducerea vehiculului; c) sã nu fie târâtã, sã nu se scurgã si sã nu cadã pe drum; d) sã nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii si plãcutele cu numãrul de înmatriculare sau de înregistrare ori provizoriu, iar în cazul vehiculelor fãrã motor, semnalele fãcute cu bratele de conducãtorul acestora; e) sã nu provoace zgomot care sã jeneze conducãtorul, participantii la trafic ori sã sperie animalele si sã nu producã praf sau mirosuri pestilentiale. (2) Lanturile, cablurile, prelatele si alte accesorii ce servesc la asigurarea sau protectia încãrcãturii trebuie sã o fixeze cât mai bine de vehicul si sã nu constituie ele însele un pericol pentru siguranta circulatiei. (3) Încãrcãtura care constã în materiale sau produse ce se pot împrãs.tia în timpul mersului trebuie acoperitã cu o prelatã. Când încãrcãtura constã în obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fixatã pentru a nu se deplasa în timpul transportului si a nu depãsi gabaritul vehiculului.
Art. 151. – Conducãtorul de autovehicul sau de tramvai care efectueazã transport public de persoane este obligat: a) sã opreascã pentru urcarea sau coborârea pasagerilor numai în statiile semnalizate ca atare, cu exceptia transportului public de persoane în regim de taxi. Dacã statia este prevãzutã cu alveolã, oprirea se va face numai în interiorul acesteia; b) sã deschidã usile numai dupã ce vehiculul a fost oprit în statie; c) sã închidã usile numai dupã ce pasagerii au cobor‚t ori au urcat; d) sã repunã în miscareautovehiculul sau tramvaiul din statie dupã ce a semnalizat intentia si s-a asigurat cã poate efectua în sigurantã aceastã manevrã.
Art. 152. – Se interzice pasagerilor mijloacelor de transport public de persoane: a) sã urce, sã coboare, sã tinã deschise usile ori sã le deschidã în timpul mersului vehiculului; b) sã cãlãtoreascã pe scãri sau pe pãrtile exterioare ale caroseriei vehiculului; c) sã arunce din vehicul orice fel de obiecte, materiale sau substante.

§ 11. Remorcarea

Art. 153. – (1) Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singurã remorcã. Se excepteazã tractorul rutier care poate tracta douã remorci, precum si autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane în localitãtile turistice, cu conditia ca acesta sã nu fie mai lung de 25 m si sã nu circule cu vitezã mai mare de 25 km/h. (2) Motocicleta fãrã atas, precum si bicicleta pot tracta o remorcã u.oarã având o singurã axã.
Art. 154. – Cuplarea unui vehicul cu una sau douã remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai dacã: a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate si compatibile; b) ansamblul de vehicule poate realiza raza minimã de virare a autovehiculului trãgãtor; c) dimensiunile ansamblului de vehicule nu depãsesc limitele prevãzute de lege; d) elementele de cuplare ale echipamentelor de frânare, de iluminare si semnalizare luminoasã sunt compatibile; e) vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelãri, la efectuarea virajelor sau la schimbarea directiei de mers.
Art. 155. – (1) În cazul rãmânerii în panã a unui autovehicul ori a remorcii acestuia, conducãtorul ansamblului este obligat sã îl scoatã imediat în afara pãrtii carosabile sau, dacã nu este posibil, sã îl deplaseze lângã bordurã ori acostament, asezându-l paralel cu axa drumului si luând mãsuri pentru remedierea defectiunilor sau, dupã caz, de remorcare. (2) Pe timpul noptii sau în conditii de vizibilitate redusã, autovehiculul sau remorca acestuia care are defectiuni la sistemul de iluminare sau de semnalizare luminoasã nu poate fi tractat/tractatã pe drumurile publice fãrã a avea în functiune, în partea stângã, în fatã, o luminã de întâlnire si în spate, una de pozitie.
Art. 156. – (1) Dacã un autovehicul sau o remorcã a rãmas în panã pe partea carosabilã a drumului si nu poate fi deplasat/deplasatã în afara acesteia, conducãtorul autovehiculului este obligat sã punã în functiune luminile de avarie si sã instaleze triunghiurile reflectorizante. (2) Triunghiurile reflectorizante se instaleazã în fata si în spatele vehiculului, pe aceeasi bandã de circulatie, la o distantã de cel putin 30 m de acesta, astfel încât sã poatã fi observate din timp de cãtre participantii la trafic care se apropie. În localitãti, atunci când circulatia este intensã, triunghiurile reflectorizante pot fi asezate la o distantã mai micã sau chiar pe vehicul, astfel încât sã poatã fi observate din timp de ceilalti conducãtori de vehicule. (3) Dacã vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, conducãtorul poate folosi, pe timpul noptii ori în conditii de vizibilitate redusã, o lampã portativã cu lumina galbenã intermitentã, care se instaleazã la partea din spate a vehiculului. (4) Se interzice folosirea triunghiurilor reflectorizante ori a luminilor de avarie în mod nejustificat sau pentru a simula o rãmânere în panã în locurile unde oprirea ori stationarea este interzisã. (5) În cazul cãderii din vehicule, pe partea carosabilã, a încãrcãturii sau a unei pãrti din aceasta, care constituie un obstacol ce nu poate fi înlãturat imediat, conducãtorul este obligat sã îl semnalizeze cu unul dintre mijloacele prevãzute la alin. (1)-(3).

Art. 157. – (1) Remorcarea unui autovehicul se face cu respectarea urmãtoarelor reguli: a) conducãtorii autovehiculelor trãgãtor si, respectiv, remorcat trebuie sã posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule; b) autovehiculul trãgãtor sã nu remorcheze un autovehicul mai greu decât masa lui proprie, cu exceptia cazului când remorcarea se efectueazã de cãtre un autovehicul destinat special depanãrii; c) remorcarea trebuie sã se realizeze prin intermediul unei bare metalice în lungime de cel mult 4 m. Autoturismul ale cãrui mecanism de directie si sistem de frânare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o legãturã flexibilã omologatã, în lungime de 3-5 m. Bara sau legãtura flexibilã trebuie fixatã la elementele de remorcare cu care sunt prevãzute autovehiculele; d) conducãtorul autovehiculului remorcat este obligat sã semnalizeze corespunzãtor semnalelor efectuate de conducãtorul autovehiculului trãgãtor. Atunci când sistemul de iluminare si semnalizare nu functioneazã, este interzisã remorcarea acestuia pe timpul noptii si în conditii de vizibilitate redusã, iar ziua poate fi remorcat dacã pe partea din spate are aplicate inscriptia “Fãrã semnalizare“, precum si indicatorul “Alte pericole“. (2) Dacã remorcarea se realizeazã prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platformã de remorcare a pãrtii din fatã a autovehiculului remorcat, atunci în acesta nu trebuie sã se afle nicio persoanã. (3) Se interzice remorcarea unui autovehicul cu douã roti, cu sau fãrã ata., a autovehiculului al cãrui sistem de directie nu functioneazã sau care nu este înmatriculat ori înregistrat sau când drumul este acoperit cu polei, gheatã ori zãpadã. Se interzice si remorcarea a douã sau mai multe autovehicule, a cãrutelor, a vehiculelor care în mod normal sunt trase sau împinse cu mâna ori a utilajelor agricole.(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), se permite remorcarea unui autovehicul al cãrui sistem de directie nu functioneazã numai în cazul când remorcarea se realizeazã prin suspendarea rotilor directoare ale autovehiculului remorcat cu o macara sau sprijinirea rotilor directoare ale autovehiculului remorcat pe o platformã de remorcare. (5) Conducãtorul poate împinge sau tracta, cu propriul autovehicul, în situatii deosebite, pe distante scurte, un alt automobil pentru a-i pune motorul în functiune sau pentru a efectua scurte manevre, fãrã a pune în pericol siguranta deplasãrii celorlalti participanti la trafic.

§ 12. Zona rezidentialã si pietonalã

Art. 158. – (1) În zona rezidentialã, semnalizatã ca atare, pietonii pot folosi toatã lãtimea pãrtii carosabile, iar jocul copiilor este permis. (2) Conducãtorii de vehicule sunt obligati sã circule cu o vitezã de cel mult 20 km/h, sã nu stationeze sau sã parcheze vehiculul în afara spatiilor anume destinate si semnalizate ca atare, sã nu stânjeneascã sau sã împiedice circulatia pietonilor chiar dacã, în acest scop, trebuie sã opreascã.
Art. 159. – În zona pietonalã, semnalizatã ca atare, conducãtorul de vehicul poate intra numai dacã locuieste în aceastã zonã sau presteazã servicii publice “din poartã în poartã“ si nu are altã posibilitate de acces. Acesta este obligat sã circule cu viteza maximã de 5 km/h, sã nu stânjeneascã ori sã împiedice circulatia pietonilor si, dacã este necesar, sã opreascã pentru a permite circulatia acestora.
SECTIUNEA a 4-a
Reguli pentru alti participanti la trafic

§ 1. Circulatia bicicletelor si a mopedelor

Art. 160. – (1) Bicicletele si mopedele, atunci când circulã pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând. (2) Persoanele care nu posedã permis de conducere pot conduce mopede pe drumurile publice numai dacã fac dovada cã au absolvit un curs de legislatie rutierã în cadrul unei unitãti autorizate de pregãtire a conducãtorilor de autovehicule. (3) Dacã pe directia de deplasare existã o pistã pentru biciclete, semnalizatã ca atare, conducãtorii vehiculelor prevãzute la alin. (1) sunt obligati sã circule numai pe aceastã pistã. Se interzice circulatia altor participanti la trafic pe pista pentru biciclete.(4) Se recomandã ca, în circulatia pe drumurile publice, biciclistul sã poarte casca de protectie omologatã.
Art. 161. – (1) Se interzice conducãtorilor de biciclete sau de mopede: a) sã circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificatia “Accesul interzis bicicletelor“; b) sã învete sã conducã biciclete sau mopede pe drumurile intens circulate; c) sã circule pe trotuare, cu exceptia cazului când pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor; d) sã circule fãrã a tine cel putin o mânã pe ghidon si ambele picioare pe pedale; e) sã circule în paralel, cu exceptia situatiilor când participã la competitii sportive organizate; f) sã circule în timp ce se aflã sub influenta alcoolului, a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora; g) sã se tinã de un vehicul aflat în mers ori sã fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoanã aflatã într-un vehicul; h) sã transporte o altã persoanã, cu exceptia copilului pânã la 7 ani, numai dacã vehiculul are montat în fatã un suport special, precum si a situatiei când vehiculul este construit si/sau echipat special pentru transportul altor persoane; i) sã circule pe partea carosabilã în aceeasi directie de mers, dacã existã o cale lateralã, o potecã sau un acostament practicabil, ce poate fi folosit; j) sã transporte sau sã tragã orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau pericliteazã conducerea vehiculului ori circulatia celorlalti participanti la trafic; k) sã circule pe aleile din parcuri sau din grãdini publice, cu exceptia cazurilor când nu stânjenesc circulatia pietonilor; l) sã circule pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusã, fãrã sã îndeplineascã conditiile prevãzute la art. 14 si 16; m) sã circule atunci când partea carosabilã este acoperitã cu polei, gheatã sau zãpadã; n) sã circule cu defectiuni tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevãzut cu avertizor sonor; o) sã traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplaseazã pe bicicletã sau pe moped; p) sã circule pe alte benzi decât cea de lângã bordurã sau acostament, cu exceptia cazurilor în care, înainte de intersectie, trebuie sã se încadreze regulamentar pentru efectuarea virajului la stânga; r) sã circule fãrã a purta îmbrãcãminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lãsarea serii pânã în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusã; s) sã conducã vehiculul fãrã a mentine contactul rotilor cu solul. (2) Pe timpul circulatiei pe drumurile publice, conducãtorii de biciclete sunt obligati sã aibã asupra lor actul de identitate, iar conducãtorii de mopede sunt obligati sã aibã, în plus, certificatul de absolvire a cursurilor de legislatie rutierã si certificatul de înregistrare a vehiculului.

§ 2. Însotirea animalelor

Art. 162. – (1) Animalele de povarã, de tractiune ori de cãlãrie, precum si animalele în turmã nu pot fi conduse pe autostrãzi, pe drumurile nationale, în municipii si orase, precum si pe drumurile la începutul cãrora existã indicatoare care le interzic accesul. Animalele de cãlãrie apartinând politiei, jandarmeriei ori Ministerului Apãrãrii pot fi conduse pe drumurile publice din localitãti, atunci când participã la executarea unor misiuni. (2) Atunci când circulã pe drumurile publice pe care le este permis accesul, turmele trebuie împãrtite în grupuri bine separate între ele pentru a nu îngreuna circulatia celorlalti participanti la trafic, fiecare grup având cel putin un conducãtor. (3) Atunci când sunt conduse pe drumul public, animalele si însotitorii acestora trebuie sã circule pe acostamentul din partea stângã a drumului, în sensul de mers, iar când acesta nu existã, cât mai aproape de marginea din stânga a pãrtii carosabile.
Art. 163. – (1) Conducãtorul de animale de cãlãrie este obligat: a) sã conducã animalele astfel încât acestea sã se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia cât mai aproape de marginea din partea dreaptã a drumului; b) sã nu lase animalele nesupravegheate pe partea carosabilã sau în imediata apropiere a acesteia; c) de la lãsarea serii pânã în zorii zilei sã poarte îmbrãcãminte cu elemente fluorescent-reflectorizante; d) sã traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor numai dupã ce s-a asigurat cã o poate face fãrã pericol; e) sã semnalizeze schimbarea directiei de mers spre stânga prin ridicarea în plan orizontal a bratului stâng, iar oprirea prin balansarea bratului drept. (2) Persoanele care conduc animale izolate sau de povarã sunt obligate: a) sã se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea din partea dreaptã a carosabilului; b) sã conducã animalele numai pe partea din dreapta lor, cu ajutorul unei legãturi care nu poate avea o lungime mai mare de 2 metri; c) sã asigure deplasarea animalelor însiruite si legate unul în spatele altuia; d) de la lãsarea serii pânã în zorii zilei sã poarte îmbrãcãminte cu elemente fluorescent-reflectorizante; e) sã traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor, numai dupã ce s-a asigurat cã o pot face fãrã pericol. (3) Deplasarea pe drumurile publice a unei turme se face cu respectarea urmãtoarelor reguli: a) turma trebuie sã aibã în fatã si în spate câte un conducãtor; b) pe timpul noptii sau în orice alte situatii când vizibilitatea este redusã, conducãtorul care se aflã în fata turmei trebuie sã aibã un dispozitiv cu luminã de culoare albã, iar cel din spate un dispozitiv cu luminã de culoare rosie; c) conducãtorii turmei trebuie sã ia mãsurile necesare ca, pe timpul deplasãrii pe drum, animalele sã nu împiedice circulatia celorlalti participanti la trafic; d) animalele trebuie conduse la pas, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea pãrtii carosabile, astfel încât sã nu ocupe mai mult de jumãtate din lãtimea sensului de mers; e) la intersectii, precum si atunci când traverseazã drumul, conducãtorii turmei trebuie sã acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteazã; f) în deplasarea pe drumurile pe care le este permis accesul, conducãtorii turmei sunt obligati sã nu lase animalele nesupravegheate.

§ 3. Circulatia vehiculelor cu tractiune animalã

Art. 164. – Pe drumurile pe care le este permis accesul, vehiculele cu tractiune animalã trebuie sã fie conduse pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea din dreapta a pãrtii carosabile.
Art. 165. – (1) Conducãtorul vehiculului cu tractiune animalã este obligat: a) sã aibã asupra lui actul de identitate, certificatul de înregistrare, iar pe vehicul montate plãcutele cu numãrul de înregistrare; b) sã conducã animalele astfel încât acestea sã nu constituie un pericol pentru el si ceilalti participanti la trafic; c) sã nu opreascã sau sã stationeze pe partea carosabilã a drumului public; d) pe timpul opririi sau stationãrii pe acostament ori în afara pãrtii carosabile, animalele trebuie sã fie legate astfel încât acestea sã nu poatã intra pe partea carosabilã; e) sã nu conducã vehiculul când se aflã sub influenta alcoolului, a produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora; f) sã semnalizeze schimbarea directiei de mers cu bratul si sã se asigure cã din fatã sau din spate nu circulã vehicule cãrora le poate pune în pericol siguranta deplasãrii; g) de la lãsarea serii pânã în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusã sã nu circule pe drumurile publice fãrã a purta îmbrãcãminte cu elemente fluorescent-reflectorizante si fãrã ca vehiculul sã aibã în partea din fatã un dispozitiv cu luminã albã sau galbenã, iar în partea din spate un dispozitiv cu luminã rosie, amplasate pe partea lateralã stângã; h) sã nu pãrãseascã vehiculul sau animalele ori sã doarmã în timpul mersului; i) sã nu transporte obiecte care depãsesc în lungime sau în lãtime vehiculul, dacã încãrcãtura nu este semnalizatã ziua cu un stegulet de culoare rosie, iar noaptea sau în conditii de vizibilitate redusã cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, montat în partea din spate a încãrcãturii; j) sã nu circule cu animale care însotesc vehiculul, dacã acestea nu sunt legate de latura din dreapta a vehiculului sau de partea din spate a acestuia, cât mai aproape de partea dreaptã. Legãtura nu trebuie sã fie mai mare de 1,5 m; k) sã nu pãtrundã pe drumurile modernizate sau pietruite cu rotile vehiculului murdare de noroi; l) sã nu transporte în vehicule persoane care stau în picioare; m) sã nu abandoneze vehiculul pe drumurile publice. (2) Conducãtorul de trãsurã care efectueazã transport public de persoane este obligat sã circule în conditiile stabilite în licentã de autoritatea competentã.

§ 4. Circulatia pietonilor

Art. 166. – Pe timp de noapte, pietonul sau persoana asimilatã acestuia care circulã pe partea carosabilã a drumului, care nu este prevãzut cu trotuar sau acostamente, trebuie sã aibã aplicate pe îmbrãcãminte accesorii fluorescent-reflectorizante sau sã poarte o sursã de luminã, vizibilã din ambele sensuri.
Art. 167. – (1) Se interzice pietonilor si persoanelor asimilate acestora: a) sã se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un autovehicul cu regim de circulatie prioritarã care are în functiune semnalele speciale de avertizare luminoase si sonore; b) sã traverseze partea carosabilã prin fata sau prin spatele vehiculului oprit în statiile mijloacelor de transport public de persoane, cu exceptia cazurilor în care existã treceri pentru pietoni, semnalizate corespunzãtor; c) sã prelungeascã timpul de traversare a drumului public, sã se opreascã ori sã se întoarcã pe trecerile pentru pietoni care nu sunt prevãzute cu semafoare; d) sã traverseze drumul public prin alte locuri decât cele permise; e) sã ocupe partea carosabilã în scopul împiedicãrii circulatiei; f) sã traverseze calea feratã atunci când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori când semnalul luminos sau acustic interzice trecerea; g) sã circule pe pistele pentru biciclete, amenajate si semnalizate corespunzãtor. (2) Se interzice oricãrei persoane sã efectueze acte de comert pe partea carosabilã, pe acostament, pe trotuar, în parcãri ori în statiile mijloacelor de transport public de persoane.
Art. 168. – (1) Persoanele care se deplaseazã pe drumul public formând un grup organizat, o coloanã militarã sau un cortegiu trebuie sã circule în formatie de cel mult trei siruri, pe partea dreaptã a carosabilului, în sensul lor de mers, ocupând cel mult o bandã de circulatie. (2) De la lãsarea serii si pânã în zorii zilei, precum si ziua, în conditii de vizibilitate redusã, persoanele care se aflã în fata si în spatele sirului dinspre axa drumului trebuie sã aibã o sursã de luminã de culoare albã, respectiv rosie, care sã fie vizibilã pentru ceilalti participanti la trafic. Persoanele care formeazã sirul dinspre axa drumului trebuie sã aibã aplicate pe îmbrãcãminte elemente fluorescent-reflectorizante. (3) Conducãtorii de grupuri organizate, de coloane militare sau de cortegii sunt obligati sã supravegheze permanent deplasarea acestora pe drumurile publice, pentru a nu stânjeni circulatia vehiculelor. (4) Se interzice persoanelor care formeazã o coloanã militarã sã meargã în cadentã la trecerea peste poduri.
SECTIUNEA a 5-a
Circulatia pe autostrãzi
Art. 169. – (1) Conducãtorii de autovehicule care intrã pe autostrãzi folosind banda de intrare (de accelerare) trebuie sã cedeze trecerea autovehiculelor care circulã pe prima bandã a autostrãzilor si sã nu stânjeneascã în niciun fel circulatia acestora. (2) Conducãtorii de autovehicule care urmeazã sã pãrãseascã autostrada sunt obligati sã semnalizeze din timp si sã se angajeze pe banda de iesire (de decelerare).
Art. 170. – Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mãrfuri se desfãsoarã pe banda din partea dreaptã a autostrãzii, cu exceptia cazului în care se efectueazã depãsirea sau semnalizarea rutierã existentã instituie o altã reglementare de utilizare a benzilor.
CAPITOLUL VI
Circulatia autovehiculelor cu mase si/sau gabarite depãsite ori care transportã mãrfuri sau produse periculoase

§ 1. Circulatia autovehiculelor cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depãsite

Art. 171. – Autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, prin constructie sau datoritã încãrcãturii transportate, depãseste masa totalã de 80 tone si/sau lungimea de 40 m ori lãtimea de 5 m sau înãltimea de 5 m poate circula pe drumul public numai în baza autorizatiei speciale emise de administratorul acestuia si cu avizul politiei rutiere.
Art. 172. – (1) În circulatia pe drumurile publice, autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, cu sau fãrã încãrcãturã, are o lãtime între 3,2 m si 4,5 m inclusiv sau o lungime mai mare de 25 m trebuie sã fie precedat de un autovehicul de însotire, iar cel cu lãtimea mai mare de 4,5 m sau lungimea mai mare de 30 m trebuie sã fie însotit de douã autovehicule care sã circule unul în fatã si celãlalt în spate. (2) Pe autostrãzi autovehiculul care, cu sau fãrã încãrcãturã, depãseste lãtimea de 3,2 m trebuie sã fie urmat de un autovehicul de însotire. (3) Autovehiculul de însotire trebuie sã fie echipat cu un dispozitiv special de avertizare cu luminã galbenã si sã aibã montatã, în functie de locul ocupat la însotire, la partea stângã din fatã sau din spate, plãcuta de identificare reflectorizantã, având fondul alb si chenarul rosu. (4) Conducãtorul autovehiculului cu masa si/sau dimensiuni de gabarit depãsite, precum si conducãtorii autovehiculelor de însotire sunt obligati sã punã si sã mentinã în functiune semnalele speciale de avertizare cu luminã galbenã, prevãzute la art. 32 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 195/2002, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, pe toatã perioada deplasãrii pe drumul public.
Art. 173. – Este interzisã circulatia autovehiculelor cu mase si/sau gabarite depãsite: a) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare de interzicere, restrictie sau limitare a accesului acestora, dacã vehiculul sau ansamblul de vehicule atinge ori depãseste lãtimea, înãltimea, lungimea sau masele pe axe ori masa totalã maximã admisã; b) când vizibilitatea este redusã sau partea carosabilã este acoperitã cu polei, gheatã sau zãpadã.

§ 2. Transportul mãrfurilor sau produselor periculoase

Art. 174. – (1) Transportul mãrfurilor sau produselor periculoase se efectueazã numai dacã sunt îndeplinite urmãtoarele conditii: a) vehiculul îndeplineste conditiile tehnice si de agreere, prevãzute în Acordul european referitor la transportul rutier international al mãrfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificãrile ulterioare; b) vehiculul are dotãrile si echipamentele necesare prevãzute în reglementãrile în vigoare; c) conducãtorul vehiculului detine certificat ADR corespunzãtor. (2) Administratorul drumului public stabileste, cu avizul politiei rutiere, traseele interzise accesului vehiculelor care efectueazã transport de mãrfuri sau produse periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative si a semnalizãrii corespunzãtoare acestora.
Art. 175. – (1) Conducãtorul vehiculului care efectueazã transport de mãrfuri sau produse periculoase trebuie sã aibã asupra sa documentele de transport prevãzute de lege, sã cunoascã normele referitoare la transportul si la manipularea încãrcãturii, putând fi însotit de persoane care sã cunoascã bine caracteristicile acestora. (2) În cabina autovehiculului care transportã mãrfuri sau produse periculoase se pot afla numai membrii echipajului. (3) Dacã din cauza deteriorãrii ambalajului sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se împrãstie pe drum, conducãtorul este obligat sã opreascã imediat, sã ia mãsuri de avertizare a celorlalti conducãtori care circulã pe drumul public si a persoanelor din jur, sã semnalizeze pericolul cu mijloacele pe care le are la îndemânã si sã anunte administratorul drumului sau cea mai apropiatã unitate de politie.
Art. 176. – Se interzice conducãtorului de autovehicul care transportã mãrfuri sau produse periculoase: a) sã provoace socuri autovehiculului în mers; b) sã fumeze în timpul mersului ori sã aprindã foc la oprire sau stationare, la o distantã mai micã de 50 m de autovehicul; c) sã lase autovehiculul si încãrcãtura fãrã supravegherea sa, a însotitorului ori a unei alte persoane calificate; d) sã remorcheze un vehicul rãmas în panã; e) sã urmeze alte trasee sau sã stationeze în alte locuri decât cele stabilite, precum si pe partea carosabilã a drumului pe timp de noapte; f) sã transporte alte încãrcãturi care, prin natura lor, ar putea determina o sporire a pericolului; g) sã permitã prezenta în autovehicul a altor persoane, cu exceptia celuilalt conducãtor, a însotitorilor sau a celor care încarcã ori descarcã mãrfurile sau produsele transportate; h) sã intre pe sectoarele de drum pe care si este interzis accesul; i) sã pãstreze în autovehicul rezerve de combustibil în ambalaje care nu sunt special confectionate în acest scop.
Posted by Admin   @   1 November 2007 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs