Prestari Servicii

Filed in Modele Contracte 0 comments
CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII
Incheiat astazi …………………….la ………………………………..
PARTILE CONTRACTANTE
S.C. ………………………………………………………………………………………cu sediul în ………………………………., str………………………………………………………………………….. nr…………, bloc …………., scara………………., etaj………, apartament………., judet/sector……………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……. ………… ………..sub nr. ……………………………..din……………………………….., cod fiscal nr………………………….., din…………………………….., avand contul nr…………………………….. …………. deschis la ……………………….., reprezentata de …………………………………., cu functia de ………………………………………………………, in calitate de prestator, pe de o parte si
Dl./D-na. ……………………………………………………….………………domiciliata in …………………………. str. ………………………………….. nr. ………, bloc ………., scara ………., etaj …….., apartament ….., sector/judet …………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………. in (localitatea) ……………………………. sector/judet …………………………., fiul lui …………………………………… si al ………………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………….. nr. ……………………………………………, eliberat de …………………………………………………., cod numeric personal ………………………………………….., in calitate de beneficiar, pe de alta parte, am convenit incheierea prezentului contract, cu urmatoarele clauze:
OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului consta in prestarea (executarea) urmatoarelor servicii (lucrari) de catre prestator beneficiarului ……………………………………………………………………………………………………………. .
Prestatorul se mai obliga sa efectueze si …………………………………………………………………………………….

DURATA CONTRACTULUI
Termenul de executare (predare) al serviciilor (lucrărilor) este la data de ………………… . Timpul de lucru este de …….. ore zilnic, in zilele de ………………. ale saptamanii, orele ……………..

VALOAREA CONTRACTULUI
Pretul prestatiei este de ………………………………….
Pretul se va plati in numerar/cu ordin de plata in contul prestatorului, la data efectuarii prestatiei/termenul stabilit de prezentul contract/esalonat, dupa cum urmeaza: ………………………

GARANTII
Prestatorul de servicii garanteaza pentru ………………. in urmatoarele conditii: …………………………….

OBLIGATIILE PARTILOR
Prestatorul de servicii se obliga:
1)…………………………………………………………………………..;
2)…………………………………………………………………………..;
3)…………………………………………………………………………..; etc.
Beneficiarul serviciilor se obliga:
1)……………………………………………………………………………;
2)……………………………………………………………………………;
3)……………………………………………………………………………; etc.

RASPUNDERE CONTRACTUALA
Partea in culpa pentru nerespectarea partiala sau totala ori pentru efectuarea defectuoasa a clauzelor contractuale se obliga sa platească despagubiri in valoare de………………………………….. sau reprezentand …………. procente din valoarea lucrarii.
Prestatorul raspunde pentru viciile ascunse sau pagubele constatate la lucrarile executate sau serviciile prestate constatate de beneficiar timp de 3 ani de la data incheierii prezentului contract.

FORTA MAJORA
Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de …………….. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

LITIGII
Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

CLAUZE FINALE
Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare, din care …………………. astazi ……………………., data semnarii lui…………………………..

PRESTATOR

……………………..
BENEFICIAR
……………………..
Posted by Admin   @   1 November 2007 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs