Codul Civil – SUCCESIUNEA – MOSTENIRE

Filed in CODUL CIVIL 2007 , Codul Familiei , DREPTUL LA MOSTENIRE 0 comments

DREPTUL LA MOSTENIRE

CAPITOLUL I – Oprirea pactelor asupra unei moşteniri nedeschise, viitoare…… 6

SECŢIUNEA I – Noţiune, reglementare şi condiţiile în care operează interdicţia pactelor asupra unei moşteniri nedeschise……………………… 6
1.1. Reglementare, Noţiune…………………………………………….. 6
1.2. Condiţii pentru a exista un pact asupra unei succesiuni viitoare……………7
1.2.1. Pactul să fie privitor la o moştenire…………………………… 8
1.2.2. Moştenirea să nu fie deschisă…………………………………. 9
1.2.3. Pactul succesoral să nu facă parte din acele pacte pe care legea le admite expres……10

SECŢIUNEA a II-a – Donaţia de bunuri viitoare între soţi şi donaţia de bunuri viitoare între alte persoane decât soţii………………… 13

1. Donaţia de bunuri viitoare între soţi………………………………… 13
2. Donaţia de bunuri viitoare între alte persoane decât soţii…………… 15

SECŢIUNEA a III-a – Sancţiunea aplicabilă pactelor asupra unei moşteniri nedeschise, viitoare…………………………………. 17

CAPITOLUL II – Oprirea substituţiilor fideicomisare……………………….… 20

SECŢIUNEA I – Noţiunea şi elementele caracteristice ale substituţiei fideicomisare …………….21
1.1. Noţiunea de substituţie fideicomisară……………………………… 21
1.2. Elementele caracteristice ale substituţiei fideicomisare…………… 22
1.2.1. Liberalităţi succesive având acelaşi obiect…………………… 22
1.2.2. Conservarea bunului care face obiectul legatului…………….. 23
1.2.3. Trecerea unei perioade de timp de la acceptarea liberalităţii de către instituit şi până la remiterea bunului substituitului………….25
1.2.4. Stabilirea de către dispunător a ordinii succesorale pentru cazul morţii gratificatului……25

SECŢIUNEA a II-a – Sancţiunea aplicabilă substituţiei fideicomisare; fideicomusul fără obligaţie; legatul rămăşiţei; dublul legat condiţional……… 27
1. Sancţiunea aplicabilă substituţiei fideicomisare…………………….. 27
2. Fideicomisul fără obligaţii…………………………………………… 29
3. Legatul rămăşiţei…………………………………………………….. 30
4. Dublul legat condiţional……………………………………………… 32

SECŢIUNEA a III-a – Substituţia vulgară. Dubla liberalitate în uzufruct şi noua proprietate. Interpretarea şi proba substituţiilor fideicomisare………………………….. 34
1. Substituţia vulgară………………………………………………….. 34
2. Dubla liberalitate în uzufruct şi nuda proprietate…………………… 35
3. Interpretarea şi proba substituţiilor fideicomisare…………………… 37

CAPITOLUL III – Oprirea liberalităţilor care încalcă rezerva succesorală……40

SECŢIUNEA I – Noţiunea şi caracterele rezervei succesorale……………… 40
1.1. Consideraţii generale despre rezervă şi cotitatea disponibilă…….. 40
1.2. Noţiunea de rezervă şi cotitate disponibilă……………………….. 42
1.3. Caracterele juridice ale rezervei succesorale……………………… 44
1.3.1. Rezerva este o parte a moştenirii…………………………….. 44
1.3.2. Caracterul imperativ al rezervei……………………………… 45
1.3.3. Caracterul propriu al dreptului la rezervă……………………. 46
1.3.4. Dreptul la rezervă în natură şi în plină proprietate…………… 47
1.3.5. Caracterul colectiv al rezervei……………………………….. 48
1.3.6. Caracterul indisponibil al rezervei…………………………… 49

SECŢIUNEA a II-a – Categoriile de moştenitori rezervatari şi cuantumul rezervei acestora………. 51
1.1. Rezerva descendenţilor……………………………………………. 52
1.1.1. Noţiunea de descendent……………………………………… 52
1.1.2. Cuantumul rezervei descendenţilor………………………….. 53
1.1.3. Descendenţii care se iau în considerare la calculul rezervei……………53
1.1.4. Cuantumul rezervei descendenţilor care nu sunt de gradul întâi………………………54
1.2. Rezerva părinţilor (ascendenţii privilegiaţi)………………………… 56
1.2.1. Noţiunea de părinţi(ascendenţii privilegiaţi)………………….. 56
1.2.2. Cuantumul rezervei părinţilor…………………………………. 57
1.3. Rezerva soţului supravieţuitor……………………………………… 58
1.3.1. Întinderea rezervei soţului supravieţuitor……………………… 58
1.3.2. Particularităţile rezervei soţului supravieţuitor…………………59
1.3.3. Imputarea rezervei soţului supravieţuitor……………………… 61
1.4. Cotitate disponibilă specială a soţului supravieţuitor în concurs cu copii dintr-o căsătorie anterioară a defunctului……………65
1.4.1. Reglementarea şi justificarea cotităţii disponibile speciale…….65
1.4.2. Copiii care beneficiază de prevederile art.939 Cod civil……….66
1.4.3. Liberalităţile avute în vedere de art.939 Cod civil…………….. 67
1.4.4. Corelaţia dintre art.939 Cod civil şi drepturile succesorale recunoscute soţului supravieţuitor prin Decretul-lege nr.319/1944………………….69
1.4.5. Sancţiunea depăşirii cotităţii disponibile speciale………………78

SECŢIUNEA a III-a – Calculul rezervei şi cotităţii disponibile………………82
1.1. Precizări prealabile…………………………………………………. .82
1.2. Stabilirea activului brut al moştenirii………………………………..83
1.2.1. Identificarea bunurilor care există în patrimoniul succesoral………………………83
1.2.2. Stabilirea valorii bunurilor care există în patrimoniul succesoral……………………84
1.3. Stabilirea activului net prin scăderea pasivului succesoral din activul brut………………85
1.4. Reunirea fictivă (pentru calcul) a valorii donaţiilor făcute de cel ce lasă moştenirea……87
1.4.1. Reunirea fictivă………………………………………………….88
1.4.2. Gratuităţi nesupuse reunirii…………………………………….. 89
1.4.3. Prezumţia de donaţie…………………………………………….90
1.4.4. Efectele prezumţiei…………………………………………….. 91
1.4.5. Evaluarea bunurilor……………………………………………..92
1.4.5.1. Regula………………………………………………………. 92
1.4.5.2. Evaluarea dezmembrămintelor proprietăţii………………… 93
1.5. Determinarea valorii concrete a rezervei şi a cotităţii disponibile…………94

BIBLIOGRAFIE……………………………………95

DREPTUL LA MOSTENIRE

Posted by Admin   @   7 February 2008 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs