Viewing Category » Actele necesare pentru
11 March 2008

Scutiri de la plata taxelor şi impozitelor locale

Post Thumbnail of Scutiri de la plata taxelor şi impozitelor locale

Scutiri de la plata taxelor şi impozitelor locale
• CERERE ;
• DECLARATIE TIP
• EXTRAS DE CARTE FUNCIARA ACTUALIZAT ;
DUPA CAZ :
• LEGITIMAŢIA DE VETERAN (văduvă de veteran) de război – conform Legii nr. 44/1994 ;
• CERTIFICAT DE REVOLUŢIONAR ŞI BREVET CONFORM LEGII NR. 42/1990 ;
• DECIZIA DIRECŢIEI GENERALE DE …

11 March 2008

Declaratia de impunere

Post Thumbnail of Declaratia de impunere

DATI CLICK PE IMAGINE PENTRU A MARI Impozit pe cladire 2008 persoane scutite

11 March 2008

Scutiri de la plata taxelor şi impozitelor locale

Post Thumbnail of Scutiri de la plata taxelor şi impozitelor locale

Actele necesare scutirii sau reducerii de impozit pe cladiri sau teren in baza HCL nr. 55/27.05.2004 sunt :
• cere tip ;• declaratie tip pe proprie raspundere privind venitul net realizat ;• act de proprietate(extras de carte funciara avand o vechime mai mica de 30 de zile,contract de • vanzare-cumparare,titlu de …

19 February 2008

INMATRICULARE PERMANENTA VEHICUL NOU

Post Thumbnail of INMATRICULARE PERMANENTA VEHICUL NOU

Documente necesare:
INMATRICULARE PERMANENTA VEHICUL NOU – IMPORTAT

- Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie);- Cerere tip;- Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare. Fisa de inmatriculare trebuie semnata de proprietar (si stampilata in cazul pers. juridice);- Copia tichetului de asigurare;- Copia documentului …

19 February 2008

INMATRICULARI AUTO

Post Thumbnail of INMATRICULARI AUTO

Acte necesare pentru :
INMATRICULARE PERMANENTA VEHICUL NOU – INDIGEN
Documente necesare:
•Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie);•Cerere tip;•Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare. Fisa de inmatriculare trebuie semnata de proprietar (si stampilata in cazul pers. juridice);•Copia tichetului de asigurare;•Copia actului de proprietate …

19 February 2008

INMATRICULARE PERMANENTA VEHICUL NOU

Post Thumbnail of INMATRICULARE PERMANENTA VEHICUL NOU

Acte necesare pentru:

INMATRICULARE PERMANENTA VEHICUL NOU – IMPORTAT

Documente necesare:

• Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie);• Cerere tip;• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare. Fisa de inmatriculare trebuie semnata de proprietar (si stampilata in cazul pers. juridice);• Copia tichetului de asigurare;• …

15 February 2008

Adeverinta crestere copil

Post Thumbnail of Adeverinta crestere copil

DENUMIRE ANGAJATOR

ADEVERINTA nr. ………… / ……………..

Se adevereste prin prezenta ca d-na/dl ……………CNP……………………………..domiciliata/domiciliat în loc.………………, str. …………… nr. …… bl. …… sc. …… etj. …… ap. ……, sector/judet………………, angajat în unitatea noastra de la data de………….

În perioada de la……………….pâna la……………..a beneficiat de indemnizatie de maternitate / indemnizatie pentru cresterea copilului.

La …

6 February 2008

Model Contract de concesiune

Post Thumbnail of Model Contract de concesiune

Model Contract de concesiune
CONTRACT DE CONCESIUNE1)
Încheiat astăzi ………………la ………………………………..
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. (ministerul, consiliul judeţean sau local ori instituţia publică de interes local) …………………., (localitatea) ……………….., str. ………….. nr. ……., judeţul/sectorul ………….., în calitate de concedent, pe de o parte, şi
1.2. S.C. ……………………..S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………., str. …

5 February 2008

Documente necesare Autorizatiei sanitara

Post Thumbnail of Documente necesare Autorizatiei sanitara

(6) Autorizatie sanitara eliberata conf. H.G. 573/2002
Solicitantul este obligat sa anexeze la cererea de înregistrare urmatoarele documente:
a) o declaratie pe propria raspundere referitoare la respectarea legislatiei în domeniul igienico-sanitar, conform modelului prevazut în anexa nr. 2.2 – pct. I, pentru activitatile codificate conform nomenclatorului CAEN 2008, prevazute la …

31 January 2008

Cerere de acordare a unui credit

Post Thumbnail of Cerere de acordare a unui credit

Cerere de acordare a unui credit
Societatea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Catre, . . . . . . …

30 January 2008

Conventie Prestari Servicii

Post Thumbnail of Conventie Prestari Servicii

Societatea Comerciala …………………………Sediul ………………………………………………..Codul fiscal ………………………………………..Telefon ………………………………………………
CONVENTIE CIVILA DE PRESTARI SERVICII*)
I. Partile contractante1. …………………………, cu sediul in …………………………., str. ……………………………………. nr. …………………., telefon ……………., cont de virament nr. ………………., deschis la ………………………….., reprezentata prin …………………………., in calitate de ………………….., numita in prezentul contract angajator (beneficiar), si2. ……………………………., domiciliat in …………….., …

31 October 2007

Declaratie de înregistrare fiscala

Post Thumbnail of Declaratie de înregistrare fiscala

Declaraţie de înregistrare fiscală OMFP 262/2007Formular 010 – Declaratia 010 / 2007 – ( dati click pentru a mari)

Se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează când se modifică datele declarate anterior.

Se …

26 October 2007

Post Thumbnail of

CONTRACT DE GARANTIE

Incheiat astazi ………………….la …………………………………..

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ………………………………………….., cu sediul social in Bucuresti, str. ………………………………… nr. ….., sectorul …., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………… sub nr. ……………………… din …………………….., cod fiscal nr. ……………………… din ………………………., reprezentata de ………………………………………. cu functia de …………………………………. in calitate de angajator, …

26 October 2007

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA

Post Thumbnail of ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA

ELIBERAREA PERMISULUI DE PORT- ARMĂ PROCEDURA DE AUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICE PENTRU
PROCURARE, DEŢINERE, PORT ŞI FOLOSIREA ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR LETALE
În vederea autorizării procurării armelor letale, cetăţenii români sau străinii cu domiciliul ori reşedinţa în România, trebuie să depună la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie …

26 October 2007

ACTE NECESARE PENTRU CAZIERUL JUDICIAR

Post Thumbnail of ACTE NECESARE PENTRU CAZIERUL JUDICIAR

I. Certificatul de cazier judiciar se poate elibera în regim normal (10-30 zile lucrătoare) şi în regim de urgenţă (3 zile lucrătoare).
Certificatul de cazier poate fi obţinut şi de către o altă persoană, mandatată în acest scop de către titular, prin procură notarială.
Certificatele de cazier judiciar au valabilitate de …

24 October 2007

Actele necesare constituirii Asociatiei de proprietari:

Post Thumbnail of Actele necesare constituirii Asociatiei de proprietari:

Procesul verbal al adunarii de constituire
Acordul de asociere
Statutul asociatiei
Avizele furnizorilor de utilitati

Hotararea infiintarii Asociatiei de proprietari poate fi luata cu votul a cel putin doua treimi din numarul celor prezenti la adunarea de constituire, dar nu mai putin de jumatate plus unul din numarul proprietarilor din …

13 October 2007

Acte necesare pentru – Restabilirea Resedintei

Post Thumbnail of Acte necesare pentru - Restabilirea Resedintei

Actele de identitate ale solicitantului si al celui care ofera resedinta;
Certificat de nastere;
Certificat de casatorie (daca este cazul);
Actul prin care se face dovada detinerii spatiului locativ (contract de cumparare sau contract de inchiriere);
Livret militar;
Taxa.

13 October 2007

Acte necesare pentru – Repatriere

Post Thumbnail of Acte necesare pentru - Repatriere

Certificatul de nastere;
Certificatul de casatorie (daca este cazul);
Actul prin care se face dovada detinerii spatiului locativ (contract de cumparare sau contract de inchiriere);
Livret militar (daca este cazul);
Taxa;

Cererea privind restabilirea domiciliului in Romania (cererea de repatriere) va fi depusa direct la sectia de politie din orasul …

13 October 2007

Acte necesare pentru – Schimbare de nume

Post Thumbnail of Acte necesare pentru - Schimbare de nume

Persoana care solicita schimbarea numelui pe cale administrativa va trebuie sa depuna o cerere la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, denumit serviciu public, aflat în subordinea consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, în a cãrui raza teritoriala îsi are …

13 October 2007

Acte necesare pentru – Stabilirea Paternitatii

Post Thumbnail of Acte necesare pentru - Stabilirea Paternitatii

Cerere de stabilire a paternitatii;
Martorii;
Certificat de nastere al copilului;
Expertiza Institutului Medico-Legal.

NOTA: Actiunea este scutita de taxa de timbre.

13 October 2007

Acte necesare pentru – Prelungire Pasaport

Post Thumbnail of Acte necesare pentru - Prelungire Pasaport

Cerere de prelungire a perioadei de valabilitate a pasaportului;
Actul de identitate (buletin sau carte de identitate); 1 foto tip pasaport (recenta).
Formulare tipizate (cerere + fisa anexa);
Taxa;
Pasaportul expirat.

13 October 2007

Acte necesare pentru – Partaj

Post Thumbnail of Acte necesare pentru - Partaj

Cerere de partaj;
Acte doveditoare ale proprietatii privind masa supusa partajului;
Taxa de timbre fiscale – taxa fixa + procent din valoare (in cazul contestarii procentului legal);
Documente si martori;
Documente ce atesta proprietatea bunurilor dobandite din mosteniri, donatii sau inainte de casatorie(daca este cazul)
Acte ce atesta proprietatea bunurilor …

13 October 2007

Acte necesare pentru- Infiintare Societati Comerciale

Post Thumbnail of Acte necesare pentru- Infiintare Societati Comerciale

Documente necesare pentru – Infiintare Societate Comerciala.
Actele de identitate ale viitorilor asociati in original plus 3 copii.

Dupa ce se alege forma de societate, se trece la urmatorii pasi:
Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii CAEN; stabilirea obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate;
Contract de …

13 October 2007

Acte necesare pentru – Eliberare Pasaport

Post Thumbnail of Acte necesare pentru - Eliberare Pasaport

Eliberare Pasaport

Cerere de eliberare pasaport;
Se gaseste la ghiseu sau : Click aici
CI ( BI) original + copie;
Certificat de nastere, original + copie;
Certificatul de casatorie daca este cazul;
Chitanta trezorerie 32 RON;
Chitanta CEC 64,2 RON;
Pasaportul anterior (daca este cazul).

13 October 2007

Acte necesare pentru – Eliberare Carte Identitate

Post Thumbnail of Acte necesare pentru - Eliberare Carte Identitate

(La implinirea varstei de 14 ani)

Certificat de nastere;
Acte de identitate parinti;
Actul prin care se face dovada detinerii spatiului locativ (contract de vanzare-cumparare sau contract de inchiriere);
Timbru fiscal;
Taxa, in care este inclusa si fotografierea in cadrul sectiei …

13 October 2007

Duplicat Certificat Nastere

Post Thumbnail of Duplicat Certificat Nastere

ATENTIE ! Duplicatul se elibereaza numai titularului.

Cerere in care solicitati eliberarea certificatului de nastere in copie duplicat;
Data nasterii;
Buletinul solicitantului;
Declaratie pe propria raspundere – dactilografiata;-10 ron
Taxa de timbru-10 ron;
Amenda contraventionala sau avertisment pentru pierdere sau distrugere;
O copie a certificatului de nastere anterior eliberat in cazul in care exista.

13 October 2007

Actele necesare pentru

Post Thumbnail of Actele necesare pentru

Obtinerea Certificatului de Deces in duplicat

Cerere in care solicitati eliberarea certificatului de deces in copie duplicat ;
Data nasterii defunctului ;
Locul nasterii ;
Data decesului;
Buletinul solicitantului;
Declaratie pe propria raspundere – dactilografiata;-10 ron
Taxa de timbru-10 ron
Amenda contraventionala sau avertisment pentru pierdere sau distrugere;
O copie a certificatului anterior eliberat in cazul in care …

13 October 2007

Actele necesare pentru

Post Thumbnail of Actele necesare pentru

Dobandirea Cetateniei Romane (cetatenii straini)

Certificatul de depunere a juramantului;
Certificatul de nastere in traducere legalizata;
Cunoasterea limbii romane;
Certificatul de casatorie daca este cazul;
Actul prin care se face dovada detinerii spatiului locativ (contract de vanzare-cumparare sau contract de inchiriere),
3 foto tip.

13 October 2007

Desfacerea Casatoriei-Divort

Post Thumbnail of Desfacerea Casatoriei-Divort

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de desfacere a casatoriei

Cerere
Certificat casatorie in original
Certificate de nastere in cazul in care din casatorie au rezultat copii
Taxa de timbre fiscale
Timbre judiciare

13 October 2007

Schimbarea domiciliului

Post Thumbnail of Schimbarea domiciliului

Declararea schimbarii de domiciliu

Act de identitate;
Certificatul de nastere;
Certificatul de casatorie (daca este cazul);
Actul prin care se face dovada detinerii spatiului locativ (contract de vanzare-cumparare sau contract de inchiriere);
Livretul militar (data este cazul);
Certificatele de nastere pentru minorii sub 14 ani care il insotesc pe titular …

 Page 1 of 2  1  2 »
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs